ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : 04110000-3770

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) ได้กำหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 20 สายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เอกลักษณ์ของ แต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 684 ข่าว รวมเป็น 6,846 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 537 ข่าว รวมเป็น 6,162 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1,005 ข่าว รวมเป็น 5,625 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-30)

60.00

30/05/2021 ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 797 ข่าว รวมเป็น 4,620 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : ดำเนินการในเดือนเมษายน 2564 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างวเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 836 ข่าว รวมเป็น 3,823 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างวเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1,192 ข่าว รวมเป็น 2,987 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-27)

30.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างวเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 693 ข่าว รวมเป็น 1,795 ข่าว 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดตั้ง Facebook Group "ทิ้งรักลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกและข้อมูลทรัพยากรที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นทรัพย์สินออนไลน์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหว่างวเครือข่ายสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 388 ข่าว รวมเป็น 1,102 ข่าว 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2564 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-31)

15.00

31/12/2563 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ดังนี้ 1. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 272 ข่าว รวมเป็น 714 ข่าว 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2563 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ดังนี้ 1. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 327 ข่าว รวมเป็น 442 ข่าว 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เพื่อถ่ายทอดแผนงานการพัฒนาเมืองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนโยบายการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายในที่ประชุมฯ ให้สำนักที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง ของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 และดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่อง และให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการรายงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลให้ผู้สนใจ 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาคูคลองจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “หันหน้าเข้าคลอง” โดยได้นำเสนอร่างแผนฯ ดังกล่าวในการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเพิ่มรายละเอียดของแผนฯ ก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ความต่อไป 3. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักและสำนักงานเขต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลอง ผ่านเมนู “คลองสวยน้ำใส” ทาง www.prbangkok.com พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 115 ข่าว 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2563 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการประชาสัมพันธ์นโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อบูรณาการและกำหนดแผนประชาสัมพันธ์นโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง รวมทั้งปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ข่าวสารการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผ่านทุกช่องทางสื่อ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลและนำเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3770

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3770

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2006

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **