ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก : 04110000-3773

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวดุษฎี อุยะเจริญ โทร. 1379

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงและครองใจคนรุ่นใหม่ในยุคพลเมืองดิจิตัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จึงควรพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ทวิตเตอร์ ช่องยูทูป แอปพลิเคชัน “กทม. Connect” ด้วยการปรับปรุงขีดความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ รวมถึงพัฒนารูปแบบให้สื่อสังคอมออนไลน์ มีความสวยงาม น่าสนใจและดึงดูดใจให้ประชาชนเข้ารับชมข้อมูลข่าวสารที่ กทม. นำเสนอ รวมถึงตระหนักว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยสื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างการรับรู้เป็นวงกว้างเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าถึงสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จึงกำหนดจัดทำกิจกรรมการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางเกิดความเข้าใจพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สวยงาม ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงาน กิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของกรุงเทพมหานครได้อย่างแพร่หลาย ทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับกรุงเทพมหานครเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 4. เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่กรุงเทพมหานครนำเสนอ

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-30)

40.00

ได้ตัวผู้รับจ้างและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-27)

15.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-31)

10.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขยายเวลากำหนดขอบเขตของงานฯ (มีการปรับรายละเอียดของโครงการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-31)

10.00

31/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ และอยู่ระหว่างขยายเวลากำหนดขอบเขตของงานฯ (มีการปรับรายละเอียดของโครงการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงนามสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับพัสดุการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3773

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3773

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2009

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **