ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04150000-3748

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม 5 หมวดรายการ หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สงม.กำหนด

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-10-07)

100.00

07/10/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-09-30)

79.00

30/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76.19 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการโอนเงินเหลือจ่าย หมวด 03

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการโอนเงินเหลือจ่าย หมวด 03

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-09-20)

76.00

20/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76.19 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการโอนเงินเหลือจ่าย หมวด 03

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-30)

70.00

30/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 70.36 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-07-29)

54.00

29/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 54.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่ม่ี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-06-29)

46.00

29/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 46.38 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-05-30)

41.00

30/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 40.52 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-23)

35.00

23/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 34.95 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-03-19)

29.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 29.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.91 (2021-02-22)

23.91

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 23.91 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.56 (2021-01-26)

18.56

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 18.56 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-23)

12.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 12.80 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.82 (2020-11-26)

6.82

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.82 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.78 (2020-10-29)

5.78

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 5.78 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0874

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.39

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.80

85 / 100
2
29.34

0 / 0
3
46.38

0 / 0
4
79.39

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **