ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 04150000-3749

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงานนำฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2563 นำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว - การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา - ได้นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนกันยายน 2564 ​เรียบร้อยแล้ว - ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน ได้นำเข้าข้อมูลรอบเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้ว และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2021-09-18)

98.00

18/09/2564 : ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ที่ http://data.bangkok.go.th/dataset/law รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4876 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 - การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว - การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา - ได้นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนกันยายน 2564 ​เรียบร้อยแล้ว - ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน ได้นำเข้าข้อมูลรอบเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้ว และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-08-30)

91.00

30/08/2564 : การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว - การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา - ได้นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ​เรียบร้อยแล้ว - ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน ได้นำเข้าข้อมูลรอบเดือนสิงหาคมเรียบร้อยแล้ว และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2021-07-29)

82.00

29/07/2564 : การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว - การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา - ได้นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ​เรียบร้อยแล้ว - ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน (รอนำเข้าเดือนสิงหาคม)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่ม่ี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2021-06-29)

74.00

29/06/2564 : การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว - การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา - ได้นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ​เรียบร้อยแล้ว - ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน ได้นำเข้าข้อมูลรอบเดือนมิถุนายนเรียบร้อยแล้ว และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-05-30)

63.00

30/05/2564 : การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictiomary) แล้ว และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว - การรักษารอบ ตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา ได้นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลตารางข้อมูลกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ​เรียบร้อยแล้ว (ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน และตารางข้อมูลกลุ่มงานให้คำปรึกษา ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง เป็นฐาน ข้อมูลเพื่อกำกับควบคมุและติดตามผลคดี - ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictiomary) แล้ว และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การรักษารอบ ได้จัดทำตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา, กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา โดยจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictiomary) แล้ว และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-03-19)

46.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนที่ 1 ปรับบัญชีรายการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำตารางชุดข้อมูลดิจิตัล เพื่อเตรียมลงช้อมูลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-22)

38.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ส่วนที่ 1 ปรับข้อมูลบัญชีรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อส่ง สยป.

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ - มีข้อมูลส่วนบุคคล บางส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ยากต่อการออกแบบและจัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน์

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-01-27)

29.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน... ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563 - ดำเนินการลงข้อมูล 4 รายการ คือ 1. จำนวนคดีแพ่งและอาญา ที่กรุงเทพมหานครเป็นโจทก์/จำเลย และผลการพิจารณา 2. จำนวนคดีภาษี ที่กรุงเทพมหานครเป็นโจทก์/จำเลย และผลการพิจารณา 3. จำนวนคดีปกครอง ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี และผลการพิจารณา 4.จำนวนและข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ที่มีการนำเสนอปรับปรุง แก้ไข และผลการแล้วเสร็จ ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564 - จัดส่งเอกสารให้ สยป.ตามกำหนด ประกอบด้วย คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานฯ , แผนพัฒนาฐานข้อมูล , บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ ซึ่งยากต่อการออกแบบและจัดเก็บ

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-23)

18.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รักษาข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ 2563 โดยลงข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, กลุ่มงานคดีปกครอง , กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา และกลุ่มงานคดีภาษี 2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับส่วนราชการของสำนักงานกฎหมายและคดี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-26)

11.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รักษาข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ 2563 โดยลงข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, กลุ่มงานคดีปกครอง , กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา และกลุ่มงานคดีภาษี 2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามที่ สยป.ประสาน

** ปัญหาของโครงการ : - สกค.ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ และเนื้องานมีความหลากหลาย แตกต่างกัน บางครั้งเป็นอุปสรรคในการออกแบบการจัดทำฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

75 / 100
2
0.46

0 / 0
3
15.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **