ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร : 04150000-3754

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นาสาวศุภวรณณา าถวรศุภเจริญ (รก.)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วนงานมาตรฐานในการให้บริการด้านกฎหมาย โดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในสำนักงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีฐานข้อมูลด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อสามารถสืบค้น ตรวจสอบได้โดยสะดวก

04150220/04150220

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีศูนย์ข้อมูลกฎหมายกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานต่างๆ สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานราชการของกรุงเทพมหานคร ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการโดยมีข้อมูลด้านกฎหมายหรือประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

รายงานผลการศึกษา 1 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-18)

100.00

18/09/2564 : ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย รายงานผลและดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-08-30)

83.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ฯ ตามรูปแบบที่ ผอ.สกค.ให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2021-07-29)

71.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-06-29)

66.00

29/06/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ ข้อมูลการจัดเก็บมีความหลากหลาย ทำให้การออกแบบหรือพัฒนาเป็นไปค่อนข้างยาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-05-30)

61.00

30/05/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการจัดเก็บมีหความหลากหลาย ทำให้การออกแบบหรือพัฒนาเป็นไปค่อนข้างยาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-23)

56.00

23/04/2564 : -ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

3/30/2564...ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำเข้าข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการจัดเก็บมีหความหลากหลาย ทำให้การออกแบบหรือพัฒนาเป็นไปค่อนข้างยาก

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-03-19)

36.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-02-22)

29.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ยากต่อการออกแบบและจัดเก็บข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-01-26)

23.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-23)

18.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-26)

11.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ - เนื้องานมีความหลากหลาย ยากต่อการออกแบบเพื่อจัดเก็บ

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวิเคราะห์ รวบรวมแนวทางการพัฒนาข้อมูลกฎหมาย และออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ขเอมูลกฎหมายฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ ให้เป็นไปตามการออกแบบ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3754

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3754

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0871

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.50

0 / 0
3
0.66

0 / 0
4
1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **