ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร : 04150000-3756

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุภโชค กิจนานาการณ์ท , สิบเอกไพรัตน์ ผดุงทรง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดเลือกคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

04150400/04150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดเลือกคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร และจัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

คัดเลือก 2 เรื่อง จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ 3 ครั้ง ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-18)

100.00

18/09/2564 : ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีเพื่อทราบผลการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีเพื่อทราบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

29/07/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฎในคำพิพากษาศาลปกครอง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้กับกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ให้กับกลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ และสำนักต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-06-29)

73.00

29/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฎในคำพิพากษาศาลปกครอง จำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet โดยจัดครั้งที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนเขตละ 2 คนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-05-30)

59.00

30/05/2564 : ได้มีหนังสือเรียนประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตประสานสำนักงานเขตพิจารณาจัดส่งนิติกรหรือผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินคดีปกครอง เขตละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีปกครอง และได้คัดเลือกเรื่องจากคำพิพากษาแล้ว พร้อมทั้งได้รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบถ้วนแล้ว โดยอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการประชุมในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-23)

50.00

23/04/2564 : มีหนังสือเรียนประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตประสานสำนักงานเขตพิจารณาจัดส่งนิติกรหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีปกครอง เขตละ 2 คน เข้าร่วกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีปกครอง โดยอยู่ระหว่างรวบรวบรายชือ และได้ดำเนินการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จำนวน 2 เรื่องไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-03-19)

42.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน....ได้มีหนังสือถึงประธานกลุ่มเขตเพื่อประสานเขตที่รับผิดชอบให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง ให้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-22)

32.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อประสานประธานกลุ่มเขตให้แจ้งนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง สังกัดสำนักงานเขตให้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-27)

26.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเพื่อประสานประธานกลุ่มเขตเพื่อให้แจ้งนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง สังกัดสำนักงานเขต ให้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-23)

18.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-26)

11.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการรวบรวมองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อเป็นข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำบันทึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสำนักงานกฎหมายและคดีฯ กับผู้เข้าร่วมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3756

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3756

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.42

0 / 0
3
73.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **