ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน : 04150000-3758

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศุภวรรณา ถาวรศุภเจริญ(รก)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมา และมีการประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา

04150200/04150200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมาให้มีความถูกต้องในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา

เป้าหมายของโครงการ

3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-10-07)

100.00

07/10/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-18)

90.00

18/09/2564 : 1. สำนักงานกฎหมายและคดีได้มีหนังสือที่ กท 0405/2220 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบและดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองประสานแจ้งว่า อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 2. สำนักงานกฎหมายและคดี ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0405/4809 ลงว4809 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประสานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ได้รับแจ้งตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ด่วนมาก ที่ กท 1706/1457 ลงวนที่ 2 กันยายน 2564 ว่าอยู่ระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สำนักงานกฎหมายและคดีได้ประสานเร่งรัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อให้ประสานจัดส่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ให้สำนักงานกฎหมายและคดีภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อสำนักงานกฎหมายและคดีจักได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : ได้มีหนังสือถึงสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-07-29)

73.00

29/07/2564 : ได้ประสานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้ว ได้รับแจ้งว่า อยู่ระหว่างรรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเพื่อนำเรียน ป.กทม.ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-06-29)

62.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลดำเนินการปรับกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองประสานแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-05-30)

53.00

30/05/2564 : ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหรจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีบางหน่วยงาน เช่น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประสานแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-23)

45.00

23/04/2564 : -ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหรจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-19)

35.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-02-22)

29.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-27)

22.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-23)

18.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกำหนดหัวข้อ จัดหมวดหมู่กฎหมายฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-26)

12.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบร่างกฎฆมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบเสนอคณะกรรมการพิจารณา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3758

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3758

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 0

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 1.87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.35

0 / 0
3
1.85

0 / 0
4
1.87

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **