ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายที่น่าสนใจ หรือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร : 04150000-3759

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายดนัย เหลืองแก่นคูณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การรวบข้อหารือข้อกฎหมาย หมายถึง การคัดเลือกการตอบข้อหารือของสำนักงานกฎหมายและคดีที่สำคัญที่ควรเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายอย่างน้อย ๔ ด้าน จากข้อมูลกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๙ ด้าน ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำหมวดหมู่ของข้อหารือข้อกฎหมาย แต่ละด้าน และจัดทำรายงานผลการรวบรวมข้อหารือ ข้อกฎหมาย

04150200/04150200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร นำเรียนผู้บริหารและเวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๑ ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-18)

100.00

18/09/2564 : ได้คัดเลือกการตอบข้อหารือ ข้อกฎหมายที่สำคัญที่ได้มีการรวบรวมไว้ ได้จัดแบ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายด้านโยธา 2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3.กฎหมายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายด้านอนามัย โดยนำข้อหารือดังกล่าวมาวิเคราะห์กฎหมายมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเผยแพร่ข้อมูล ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ถือปฏิบัติผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5282 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้อหารือข้อกฎหมาย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข มาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2021-07-29)

71.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้อหารือข้อกฎหมาย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข มาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-06-29)

62.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้อหารือข้อกฎหมาย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข มาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-05-30)

53.00

30/05/2564 : - ได้ดำเนินการคัดเลือกการตอบข้อหารือข้อกฎหมายที่สำคัญที่ได้มีการรวบรวมไว้ โดยได้จัดแบ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ และจัดแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-23)

45.00

23/04/2564 : - ได้ดำเนินการคัดเลือกการตอบข้อหารือข้อกฎหมายที่สำคัญที่ได้มีการรวบรวมไว้ โดยได้จัดแบ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ และจัดแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-19)

35.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อหารือตามหัวข้อ หมวดหมู่ กฎหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-02-22)

29.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อหารือตามหัวข้อ หมวดหมู่กฎหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-01-26)

23.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อหารือตามหัวข้อ หมวดหมู่ กฎหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-23)

18.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้รีบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-26)

11.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม คัดเลือกข้อหารือ ข้อกฎหมายที่น่าสนใจหรือจำเป็นเพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การคัดเลือกการตอบข้อหารือของสำนักงานกฎหมายและคดีโดยประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อกฎหมายและคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปข้อหารือ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหมวดหมู่และจัดทำรายงานผลการรวบรวมข้อหารือ ข้อกฎหมาย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3759

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3759

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0866

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายที่น่าสนใจ หรือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.35

0 / 0
3
0.60

0 / 0
4
1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **