ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (กิจกรรมย่อยที่ 2.1 PM 2.5 ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพิษอากาศจากการประกอบกิจการโรงแรม) (สสว.) : 08000000-3742

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

จงกลวิณี บุญวิเศษ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากแหล่งกำเนิดหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม ซึ่งปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นปัญหาที่สำคัญ และแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และผู้มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ สภาพอุตุนิยมวิทยา เช่น สภาพอากาศนิ่งทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่แพร่กระจายทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยในอากาศได้นาน และปัจจัยที่ควบคุมได้ คือ กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง การจราจร การก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิดจึงเป็นมาตรการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพและสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้ จากการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ๙๒๑ แห่ง ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการโดยใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำและน้ำร้อนสำหรับงานซักรีดและครัว โดยหม้อไอน้ำมีการใช้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ หรือ น้ำมันดีเซล เป็นต้น ซึ่งระบบการจัดการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนด ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ควบคุมหม้อไอน้ำของโรงแรมมีควความรู้และความตระหนักในการป้องกันมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมการประกอบกิจการโรงแรม สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหามลพิษอากาศจากการประกอบกิจการโรงแรมขึ้น นอกจานี้ ยังเป็นการส่งเสริมสุขลักษณะโรงแรมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากแหล่งกำเนิดหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม

เป้าหมายของโครงการ

๑.สถานประกอบกิจการโรงแรมได้รับการส่งเสริมป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษอากาศจากหม้อไอน้ำ (Boiler) ๒.ผู้ประกอบการหรือผู้ดูดำเนินการกิจการโรงแรมได้รับความรู้การจัดจัดการสุขลักษณะและป้องกันมลพิษอากาศจากประกอบกิจการโรงแรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ดำเนินการสำรวจข้อมูลหม้อไอน้ำกิจการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 912 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ และตอบแบบสำรวจ จำนวน 297 แห่ง พบว่า กิจการโรงแรมมีหม้อไอน้ำ (Boiler) จำนวน 45 แห่ง ซึ่งมีหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ (NG) จำนวน 26 แห่ง (44.07%) ก๊าซ LPG 3 แห่ง (5.08%) น้ำมันเตา 9 แห่ง (15.26%) อื่นๆ 21 แห่ง (35.60%) นอกจากนี้ จากการสำรวจพบว่า การติตตั้งหม้อไอน้ำของกิจการโรงแรม มีระบบบำบัดมลพิษ จำนวน 19 แห่ง (35%) ไม่มีระบบบำบัดมลพิษ 31 แห่ง (51.41%) และไม่ระบุว่ามีหรือไม่มีระบบบำบัดมลพิษ 4 แห่ง (7.04%) ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจทำให้กรุงเทพมหานครสามารถนำไปกำหนดแนวทาง แผนงาน และนโนบายในการเฝ้าระวังและการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมพิษอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทำให้สถานประกอบกิจการโรงแรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้ามายมีการปิดดำเนินการชั่วคราว บางแห่งจัดสถานที่เป็น Hospitel และ State Quarantine ทำให้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และสถานที่ไม่สะดวกในการเข้าตรวจสอบได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : จัดทำรายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอต่อผู้บริหารทราบ ผลการสำรวจกิจการโรงแรมที่มีการติดตั้งหม้อไอน้ำ (Boiler) จำนวน 54 แห่ง (297แห่งที่เข้าร่วมโครงการ) โดยหม้อไอน้ำมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) 44.07% LPG 5.08% น้ำมันเตา 15.25% และอื่นๆ 35.60% และจัดทำเอกสารสรุปตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สำนักอนามัย การควบคุมมลพิษ PM2.5จากแหล่งกำเนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-27)

90.00

27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ระลอก3 จึงดำเนินการยกเลิกกิจกรรมสุ่มตรวจการประเมินหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม จำนวน 100 ราย คืนเงิน จำนวน 39,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-21)

90.00

21/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ระลอก3 จึงดำเนินการยกเลิกกิจกรรมสุ่มตรวจการประเมินหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม จำนวน 100 ราย คืนเงิน จำนวน 39,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-21)

70.00

21/05/2564 : 1. อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินการจัดการมลพิษหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม 2.จัดทำข้อมูล GIS กิจการโรงแรมที่มีหม้อไอน้ำเพื่อการวางแผนในการตรวจประเมินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

22/04/2564 : 1. อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินการจัดการมลพิษหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม 2.จัดทำข้อมูล GIS กิจการโรงแรมที่มีหม้อไอน้ำเพืาอการวางแผนในการตรวจประเมินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-18)

40.00

18/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้ 1. ได้รับการอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว 2. ยกเลิกกิจกรรม การสัมมนาฯ และคืนเงิน งบประมาณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมื้อ) เป็นเงิน 306,000 บาท ค่าวิทยากร 39,900 บาท และค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา 50,000 บาท 3. จัดทำแบบประเมินมลพิษอากาศจากหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-16)

35.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ งบประมาณ 8,200 บาท 2. ปรับวิธีการดำเนินงานกิจกรรม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 3. ขอเงินงวดที่ 2 (ดำเนินตามระเบียบการของบประมาณ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-15)

25.00

15/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่นี้ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้มีนโยบายให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การประชุมชี้แจง การสัมมนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่การจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น จัดประชุมชี้แจง หรือการสัมมนา ที่กำหนดไว้จึงถูกยกเลิก โดยให้คืนเงินงบประมาณที่ได้รับ และให้ใช้วิธีการดำเนินการในรูปแบบอื่นแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-15)

25.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (หม้อไอน้ำ) โรงแรมส่งแบบสำรวจ มา 309 แห่ง พบว่า มีหม้อไอน้ำ 52 แห่งและมี Cooling Tower 76 แห่ง - ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการจัดการหม้อไอน้ำและระบบการการป้องกันเชื้อ Legionella ในสถานประกอบกิจการโรงแรม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก Covid-19 โรงแรมหลายแห่งได้ปิดดำเนินการชั่วคราวอาจทำให้ไม่มีบุคลากรในการดำเนินตอบแบบสำรวจส่งภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถส่งแบบส่งแบบสำรวจได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-16)

15.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมแบบสำรวจจากผู้ประกอบการกิจการโรงแรม ณ วันที่ 12 พ.ย.63 ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 921 ราย ตอบกับ 178 ราย (คิดเป็นร้อยละ 19.32) มีหม้อไอน้ำ 28 ราย มี Cooling Tower 43 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล แหล่งกำเนิดมลพิษหม้อไอน้ำของกิจการโรงแรม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบตรวจประเมินการมาตรการและการจัดการมลพิษอากาศจากหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้การป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสุ่มตรวจประเมินการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3742

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3742

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6594

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องการและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **