ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.) : 08000000-3749

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกชกร ศุภกาญจน์ นางสาวพนัชกร เมืองชา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 พบว่าทั่วประเทศมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนำร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติแล้วจำนวน 6 เขตซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครปลอดบุหรี่เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 3. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-20)

100.00

20/08/2564 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอนามัย งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ส่วนสำนักอนามัย จำนวน 1,082,075 บาท จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน 50 เขต จำนวน 1,500,000 บาท กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ ขอยกเลิกกิจกรรม และคืนงบประมาณ เป็นเงิน 170,200 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดและสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม หนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64 กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต กิจกรรมที่ 4 จัดรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ สรุปการเบิกจายงบประมาณในส่วนสำนักอนามัยที่ใช้ไปทั้งหมด 699,200 บาท คงเหลือหลังใช้จ่ายงบประมาณ 382,875 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1 2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 2 3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4 4.จัดกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 5. จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ (สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ) แต่ถึงไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรม และขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว 6.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่และแถลงข่าวฯ 7.จัดกิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-24)

80.00

24/06/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1 2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 2 3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4 4.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่และแถลงข่าว 5.จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ (สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ) 6.จัดกิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1 2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 2 3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4 4.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่และแถลงข่าว 5.จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ (สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ )

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-29)

65.00

29/04/2564 : .1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1 2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 2 3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-12)

60.00

12/03/2564 1.17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง 2.อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 2 3.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

30.00

26/02/2564 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-09)

30.00

12/9/2020 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-13)

20.00

13/11/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่และแถลงข่าวฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6598

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
53.09

0 / 0
3
55.20

0 / 0
4
55.20

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **