ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งผู้ประกอบอาชีพปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี (สสว.) : 08000000-3764

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมยุรี ชาญศิริรัตนา โทร 2810

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

งานด้านอาชีวอนามัย ถือเป็นงานที่สำคัญที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ แผนแม่บท แผนระดับต่างๆ ได้แก่ ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) , แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) , แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย รวมทั้ง ยังได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานบรรลุภารกิจดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและของสำนักอนามัย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งผู้ประกอบอาชีพปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี เพื่อเป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนงานตามที่กล่าวมาข้างต้น

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานหรือการประกอบอาชีพของคนงาน หรือลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กลุ่มเสี่ยง) กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแนวทางด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดีปลอดโรคปลอดภัย 3. สนับสนุนการดำเนินงานบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและสำนักอนามัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 60 ของเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : การดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต จำนวน 95 แห่ง พบว่า ถูกสุขลักษณะ จำนวน 94 แห่ง (ร้อยละ 98.9) ได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 1.1) และได้แนะนำเพิ่มเติมในประเด็น 1.ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ 2.การจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง และ 3.การป้องกันเหตุรำคาญกับชุมชนรอบข้าง เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-08)

100.00

08/09/2564 : รวมรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-17)

80.00

17/08/2564 : 1.รวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต 2.จัดทำสื่อวิชาการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ จำนวนเงินรวม 469,300 บาท 3.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ 10,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 479,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-21)

55.00

21/07/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-14)

45.00

14/06/2564 : -สำนักงานเขตรายงานผลการตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด กลับมายังสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : จัดทำหนังสือแจ้งเวียนสำนักงานเขต ตามหนังสือ ที่ กท 0704/2897 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร -จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ -รายงานผลการตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-21)

40.00

21/04/2564 : จัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขต จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ และการตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-15)

35.00

15/03/2564 : -จัดทำแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติตามแนวทางด้านอาชีวอนามัยได้อย่างถูกต้อง สำหรับ สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง -จัดทำสื่อวิชาการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)

25.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำสื่อวิชาการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 2.จัดเตรียมการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-15)

13.00

15/01/2564 : -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัย ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ และจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อพิจารณา -ขอเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นดังนี้ 1.ขออนุมัติโครงการฯ เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 2.ดำเนินกิจกรรมที่ 1 - 5 ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 รวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 2.2 จัดทำแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย เดือนธันวาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 2.3 จัดทำสื่อวิชาการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ,ประสานงาน จัดส่งสื่อฯ ให้กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 2.4 สำนักงานเขตเผยแพร่สื่อ ตรวจประเมินแนะนำให้ความรู้/คำแนะนำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 5 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 2.5 กำกับ ติดตาม รวบรวบ ประเมินผล พิจารณาลงพื้นที่ ตรวจประเมิน 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 3.สรุป รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร,หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-16)

10.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-18)

7.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมข้อมูลทำสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3764

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3764

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6609

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
98.90

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **