ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาประเมินรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข(กพส.) : 08000000-3781

สำนักอนามัย : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางวรรณา งามประเสริฐ โทร 0 2276 3904 ต่อ 46

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย นับเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายและความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทางสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการประชาชน คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง สำนักอนามัย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในระดับประเทศเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล ในการร่วมพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลแบบผสมผสาน การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อนำมาใช้ประเมินและรับรองหน่วยบริการสุขภาพจากองค์กรภายนอก ปัจจุบันมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จำนวน 17 แห่ง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพครบทั้ง 68 แห่ง จากการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว ทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก จนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปลอดภัยไว้วางใจได้ สำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก จึงได้มอบหมายให้กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดทำโครงการ การพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกิดบริการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

เป้าหมายของโครงการ

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๓ พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-28)

70.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน......

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : ดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 และ 64 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อ จัดทำคำสั่งผู้เข้าประชุมในกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-17)

60.00

17/05/2564 : ดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 8, 41, 45, 50 และ 56

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก 2. อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) จากศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-15)

40.00

15/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ระหว่างดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าร่วม 15 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-11)

30.00

11/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ระหว่างการรวบรวมศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจากองค์การมหาชน (สรพ.) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการเยี่ยมสำรวจต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-14)

25.00

1/14/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 รอบ 2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-14)

20.00

14/12/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในดำเนินการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปีงบประมาณ 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างTOR ในการจ้างที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปีงบประมาณ 2564 กองการพยาบาลสาธารณสุข วางแผนเตรียมดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการดำเนินการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2564 นี้ มีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดขอบเขตโดยละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานฯ เสนอผอ.กพส., ผอ.สนอ.
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขอรับความเห็นชอบใช้ข้อ กำหนดขอบเขตโดยละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา 2 ครั้ง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:การลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:การประเมิน/รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3781

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3781

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6619

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

ค่าเป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข : 5

ผลงานที่ทำได้ ศูนย์บริการสาธารณสุข : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ศูนย์บริการสาธารณสุข)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **