ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัยปี 2564 (สพธ.) : 08000000-3782

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ โทร 2728

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การประกวดและการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักอนามัยสามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดริเริ่ม ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข ริเริ่มและดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ พบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานในงานประจำ ให้มีข้อสังเกตและพัฒนาเป็นผลงานที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ โดยการจัดงานเสนอผลงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ และสามารถต่อยอดนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานประจำ 2.2 จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนคิดเพื่อต่อยอดงานนวัตกรรมฯที่ผ่านการตัดสิน และแสดงผลงานนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณืกับผู้นำเสนอผลงานและสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผปยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัย จำนวน 90 คน - จัดประกวดและตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 400 คน/วัน เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการประกวดและตัดสินผลงาน ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารฯ แจกผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,000 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : 1. ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564 ตามหนังสือที่ กท 0702/1350 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 2. มีการรวบรวมแบบเสนอผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 29 ผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวได้

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-08-12)

47.00

12/08/2564 : 1. ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-07-12)

47.00

12/07/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 3

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำไมไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-06-15)

47.00

15/06/2564 : 1. ติดตามขอเอกสารผลงานนวัตกรรมเพิ่มเติมจากผู้พัฒนาผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-12)

45.00

12/05/2564 : 1. จัดทำเอกสารผลงานนวัตกรรม 2. จัดทำเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : 1. จัดทำหนังสือขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2564 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2564 3. รวบรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงาน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-15)

20.00

15/03/2564 : 1. จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. วางแผนการจัดประชุมคณะทำงานจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย 3. วางแผนการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-12)

10.00

12/02/2564 : 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการรฯ โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-16)

8.00

16/01/2564 : 1. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-15)

7.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผนประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-13)

6.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ทบทวนรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ และสถานที่ เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และประชุมตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ๋ และติดตามการส่งผลงานเข้าประกวด
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และเงินยืมใช้ในราชการเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-25 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-25 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:15%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารผลงานนวัตกรรมแจกผู้ร่วมงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ โดยจัดประชุมคณะกรรมการและตัดสินผลงานฯ
:15%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรม
:30%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปการดำเนินงานตามโครงการ และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3782

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3782

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6620

ตัวชี้วัด : มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขสำนักอนามัย

ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 20 เรื่อง : 20

ผลงานที่ทำได้ อย่างน้อย 20 เรื่อง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย 20 เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **