ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร (สสว.) : 08000000-3797

สำนักอนามัย : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวรัชดาพร เฮ้าตุ่น และนางสาวสิรินทิพย์ อมรรัตนเมธีกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ในการควบคุมกำกับการประกอบการโรงงานตามที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องทำความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่ปรับปรุง รวมถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานกำกับการประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๑ และ ๒ ได้อย่างถูกต้อง

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติงานกำกับการประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๑ และ ๒

เป้าหมายของโครงการ

จัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๒ คน ดังนี้ ๓.๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ๕๐ เขต เขตละ ๒ คน รวม ๑๐๐ คน และนักวิชาการสุขาภิบาลระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ คน ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน ๓.๒.๒ วิทยากร จำนวน ๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-15)

30.00

15/06/2564 : เตรียมการจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงเลื่อนการจัดอบรมออกไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงเลื่อนการจัดอบรมออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-23)

10.00

23/04/2564 : ขอเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 สัดส่วนงาน 10 % 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 สัดส่วนงาน 30 % 3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 สัดส่วนงาน 30 % 4. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของ 6 กลุ่มเขต และสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงามตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจ ระยะเวลาดำเนินการ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564 สัดส่วนงาน 20 % 5. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ระยะเวลาดำเนินการ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2564 สัดส่วนงาน 10 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-03-15)

5.00

15/03/2564 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ 2. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และจะจัดสัมมนาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-15)

5.00

15/02/2564 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ 2. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และจะจัดสัมมนาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-18)

5.00

18/01/2564 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ 2. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และจะจัดสัมมนาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-16)

5.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-18)

5.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำและพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3797

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3797

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6634

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฏหมายกระจายอำนาจ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **