ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.) : 08000000-3800

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมณีรัตน์ อธิราษฎร์ไพศาล โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย โดย สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย โดยจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารสุขภาพสำนักอนามัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2563 ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับวารสารสุขภาพฯ พบว่า ประชนชนที่ได้รับวารสารฯมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นวารสารที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำวารสารฯ แต่ยังมีประชาชนให้ความสนใจ สอบถามและต้องการอ่านวารสารฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย เพื่อใช้เป็นสื่อในควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมบริการของสำนักอนามัย ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนบุคคลในครอบครัว และชุมชน 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ให้ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจวารสารฯ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 35,000 เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 140,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักอนามัย ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : - จัดพิมพ์และดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 4 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมจัดส่งรายงานผลประเมินความถึงพอใจของวารสารฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-12)

90.00

12/08/2564 : - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 3 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 4 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบวารสารฯ ฉบับที่ 4 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 4 - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบและจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 4 - ผู้รับจ้างดำเนินการสอบถามประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-12)

70.00

12/07/2564 : - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบและจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 3 - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-15)

55.00

15/06/2564 : - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบความถุกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 2 - รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 3 ส่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ - ออกแบบปกวารสารฯ ฉบับที่ 3 พร้อมจัดทำหนังสือเสนอรูปแบบวารสารฯ ฉบับที่ 3 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-12)

40.00

12/05/2564 : - ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 1 และ 2 - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-19)

35.00

19/04/2564 : - ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - เสนอรูปแบบสื่อๆ วารสารฯ ฉบับที่ 1 และ 2 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร - รวบรวมต้นฉบับวารสารฉบับที่ 1 ส่งผู้รับจ้างเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-15)

30.00

15/03/2564 : - ได้รับเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการจัดทำวารสารฯ ได้ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ - ประสานข้อมูลเนื้อหาต้นฉบับจากผู้เขียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-12)

25.00

12/02/2564 : - ได้รับเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการจัดทำวารสารฯ ได้ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-16)

20.00

16/01/2564 :- ได้รับอนุมัตินอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบในหลักการจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-15)

10.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขออนุมัติโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-13)

4.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขอเห็นชอบโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย พร้อมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-31)

1.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือเวียนแจ้งข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 จึงอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ ในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ และขอความเห็นชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินโครงการจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
:5%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารฯ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาและแผนการเผยแพร่ฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจ้างเหมาะจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เสนอรูปแบบสื่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร วารสารฯ ฉบับที่ 4
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ผลิตและเผยแพร่หนังสือฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (3 ฉบับ)
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ประเมิน สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดทำรายงานสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3800

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3800

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **