ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 (สพธ.) : 08000000-3806

สำนักอนามัย : (2564)

39

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 39

นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ โทร 2728

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรน โดยเฉพาะอย่างงยิ่งสังคมเขตเมืองแบบกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันสูง ทำให้แต่ละบุคคลลืมใส่ใจในคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางฐานะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ อันเป็นผลจากประชาชนที่ที่มีบรรพบุรุษแท้จริงโดยกำเนิดอยู่ในกรุงเทพมหานครมามากกว่าสองรุ่นมีไม่มาก ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ซึ่งผลจากพ่อแม่มาพำนักหรือทำงานในกรุงเทพมหานคร วัฒนธรรมจึงหลากหลายตามที่มาของพ่อแม่ ส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมแบบต่างคนต่างอยู่พึ่งพากันน้อย การส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้เกิดกับประชาชนในกรุงเทพมหานครจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อผู้ให้บริการ สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจการดูแลสุขภาวะประชาชนทั้งกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการดูแลรักษาแบบปฐมภูมิ จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาผู้บริหารให้ปรับตัวและเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านระบบการคิด การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างต้นแบบคนกรุงเทพสุขภาพดี ด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคม

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรตามเป้าหมาย เพื่อ 1. เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากวิทยากร และเพื่อนร่วมวิชาชีพหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนฝึกทักษะการบริหารงานสาธารณสุขเขตเมือง ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 2. ฝึกฝนการสังเคราะห์บทเรียนจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนของสำนักอนามัย เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนสุขภาพดี ด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคม

เป้าหมายของโครงการ

- เป้าหมายของโครงการ คือ จัดฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 36-42 คน ประกอบด้วย 3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 30 คน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัยจำนวน 28-30 คน และหรือสำนักการแพทย์ โดย 1) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น-สูง หรือ 2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7-12 คน ดังนี้ 1) คณะกรรมการฯ โครงการ 6 คน 2) วิทยากรวันละ 1-6 คน (กรณีวิทยากรกลุ่มทำผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน) - ตัวชี้วัดโครงการ 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด โดยใช้แบบประเมิน และหลักฐาน อาทิ ใบลงนาม รายงาน เป็นต้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนางาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยวัดจากผลงานกลุ่ม และรุ่นตามที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-07-12)

39.00

12/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายคลังเพื่อขอขยายระยะเวลา การขอยืมเงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-06-15)

38.00

15/06/2564 : 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะปลอดภัย 2. ประสานและจัดทำหนังสือถึงวิทยากร และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ดูงาน เรื่อง การเลื่อนกำหนดการฯ 3. จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแจ้งเรื่องการเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-05-12)

38.00

12/05/2564 : วางแผน การจุัดอบรม 1. จัดทำหนังสือขออนุมัติปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้ระบบ online โดยใช้ระบบทางไกลผ่านจอภาพในเดือนพฤษภาคม 2564 และหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมฯ ในเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 2. ประสานและจัดทำหนังสือถึงวิทยากร และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะหฺ์ดูงาน เรื่องการปรับรูปแบบการฝึกอบรมฯ และเลื่อนกำหนดการฯ 3. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-04-19)

37.00

19/04/2564 : 1. เชิญผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนอบรม 2. จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 3. จัดทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดราชบุรี แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน (วันที่ 1-2 เมษายน 2564) 4. จัดการฝึกอบรมฯ แบบไป-กลับ 2 วันทำการ คือ วันที่ 8-9 เมษายน 2564 5. ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรมและดูงาน จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอดูงาน 6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยืมเงินยืมในราชการ 7. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-15)

10.00

15/03/2564 : 1. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 2. จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และคำสั่งคณะกรรมการฯ 3. ประสานวิทยากร สถานที่ดูงาน จัดทำหนังสือเชิญ 4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยืมเงินยืมใช้ราชการ 5. เตรียมประสานรายละเอียดพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-12)

8.00

12/02/2564 : 1. ขอเห็นชอบหลักการในการใช้เงินนอกงบประมาณ ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 2. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรม ตารางการฝึกอบรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-16)

7.00

16/01/2564 : 1. แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมแจ้งกำหนดการจัดการฝึกอบรมฯ 2. อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการ รายละเอียดกิจกรรม ตารางการฝึกอบรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-15)

6.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง (ประชุมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) และเห็นชอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (หนังสือ กท.0702/2799 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) 2. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรม ตารางฝึกอบรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-13)

5.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผน การจัดอบรม - จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และเสนอขอความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ - อยู่ระหว่างจัดเตรียมหลักสูตร โครงการ รายละเอียดกิจกรรม ตารางการฝึกอบรม และแผนการใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-31)

2.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผน การจัดอบรม - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - จัดทำรายละเอียดผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ - ขออนุมัติหลักสูตร และหัวข้อวิชา - จัดเตรียมหลักสูตร โครงการ รายละเอียดกิจกรรม ตารางการฝึกอบรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตร แนวทางฝึกอบรม คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฯ และผู้เข้าอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติขอเงินยืมใช้ในราชการ เอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรม/ดูงานใน กทม. และนอกเขตพื้นที่ กทม.
:40%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:วางแผน และประสานหน่วยงานที่ดูงาน ดำเนินการจัดการดูงาน ณ ต่างประเทศตามแผน
:25%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3806

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3806

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.13

100 / 100
2
6.25

0 / 0
3
18.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **