ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (สพธ.) : 08000000-3807

สำนักอนามัย : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นางสาวชนกานต์ ฉ่ำพงษ์ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย ด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ (Routine to Research: R2R) สามารถการจัดการข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการหรือฐานข้อมูลได้ และด้านการให้คำปรึกษาเชิงลึกแนว Satir เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2559 ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักสังคมสงเคราะห์ มีความรู้ในเชิงประยุกต์เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และกระบวนการครอบครัวบำบัด ตามแนว Satir’s Therapeutic Beliefs ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการครอบครัวบำบัดตามแนว Satir’s Therapeutic Beliefs ในการดูแลผู้ประสบปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing) 2. เพื่อสร้างผลงานสังคมสงเคราะห์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านวิธีการครอบครัวบำบัดตามแนว Satir’s Therapeutic Beliefs

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายโครงการ คือ พัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวบำบัดตามแนว Satir’s Therapeutic Beliefs เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสามารถและเข้าใจในการทำครอบครัวบำบัดตามแนว Satir’s Therapeutic Beliefs มากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ที่มีปัญหาซับซ้อน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูแลสภาพจิตใจของตนเองและทำงานบำบัดได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยแบ่งเป็น นักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 รุ่น และ นักสังคมสงเคราะห์ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น 2) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากรเอกชน จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 5 คนต่อรุ่น และวิทยากร 5 คนต่อรุ่น กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในงานสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ผ่านการลงมือทำจริงในระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยแบ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 รุ่น และนักสังคมสงเคราะห์ระดับชำนาญการ–ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น 2) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากรเอกชน จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 7 คนต่อรุ่น และวิทยากร 3 คนต่อรุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-12)

75.00

12/07/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-06-15)

63.00

15/06/2564 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-14)

60.00

14/05/2564 : จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-19)

56.00

19/04/2564 : - เตรียมการจัดประชุม อยู่ระหว่างรอการยืนยันกำหนดการประชุมจากวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-03-15)

54.00

15/03/2564 : - ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - เตรียมการจัดประชุม โดยประสานวิทยากรเพื่อกำหนดวันจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-02-12)

52.00

12/02/2564 : - ส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งเลื่อนโครงการฯ ให้นักสังคมสงเคราะห์ที่มีรายชื่อทราบเรียบร้อยแล้ว - ส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการจัดโครงการฯ ให้วิทยากรทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-16)

50.00

16/01/2564 : - ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว - ได้รับอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว - ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย - เสนอขออนุมัติเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-15)

10.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-13)

7.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่จัดประชุม - อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากรและสถานที่จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายละเอียดการจัดประชุม/ประสานวิทยากร/ ประสานสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคกก. อำนวยการ/คกก.ดำเนินงาน และคกก. รับ-ส่งเงิน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งข้าราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดประชุม
:30%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3807

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3807

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.13

100 / 100
2
6.25

0 / 0
3
18.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **