ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 21 (กพส.) : 08000000-3808

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์ โทร 0 2276 3904 ต่อ 33

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพทั้งในเชิงโนบายและการบริการสุขภาพ ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มีพันธกิจในการเสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็งรองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 คือ การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักอนามัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างด้านอัตรากำลังของสำนักอนามัย พบว่าพยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่มีอัตรากำลังมากที่สุด ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพจึงมีความสำคัญในการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กองการพยาบาลสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีสมรรถนะผู้นำ เข้าใจนโยบายสำคัญ มีความเร่งด่วนฉับไวในการตอบสนองความคิดเชิงนโยบาย มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการสร้างรูปแบบงานใหม่ๆ จากการสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักอนามัยกับสำนักการแพทย์ เกิดการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อจากโรงพยาบาล สู่ชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถนำความรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาประยุกต์และพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายงานพยาบาลให้สามารถนำทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดพลาดและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสามารถดำเนินตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดระบบบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนเมืองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการพยาบาลและสาธารณสุขจากวิทยากร เพื่อนร่วมวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ๒. พัฒนาทักษะการบริหารการพยาบาล และการบริหารงานทั่วไป การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายเกิดการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ 3. พัฒนาจิตด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร ด้านฝึกสมาธิ และการเจริญสติ 4. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์การศึกษาดูงานมาประยุกต์จัดทำรูปแบบและนวัตกรรมใหม่ๆทั้งที่เป็นต้นแบบให้กับพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลของสำนักการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 36 – 38 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 30 คน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1.1) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุขที่เป็นบุคลากรทางการพยาบาล ระดับชำนาญการถึงชำนาญการพิเศษ ของสำนักอนามัย จำนวน 26 คน 1.2) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการถึงชำนาญการพิเศษ ของสำนักการแพทย์ จำนวน 4 คน 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6 – 8 คน 2.1) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 6 คน 2.2) วิทยากร ตลอดหลักสูตร 58 วันๆละ 1 - 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 รวมเวลาตลอดหลักสูตร 48 วัน มีรูปแบบการฝึกอบรมแบบ Online โดยใช้ระบบทางไกลผ่านจอภาพ จากการประเมินผลการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ในการจัดการงานบริการพยาบาลสาธารณสุข เกิดผลงานเชิงประจักษ์ (Practical Project) 2 เรื่อง คือ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า ผ่านบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) และการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีการคิดบกพร่องและมีภาวะสมองเสื่อมในชุมชนกรุงเทพมหานคร บรรลุตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เกินร้อยละ ๘๐

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-05)

95.00

05/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-28)

70.00

28/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : จัดการฝึกอบรมผ่านระบบจอภาพทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีพนรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-09)

65.00

09/06/2564 :จัดการฝึกอบรมผ่านระบบจอภาพทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตามตารางกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : เปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ โรงแรมเอกชนเป็นการฝึกอบรมออนไลน์โดยผ่านระบบโปรแกรม ZOOM

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-29)

55.00

29/03/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-22)

40.00

22/03/2564 : จัดเตรียมเอกสารวิชาการและความพร้อมในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-02)

35.00

02/03/2564 : ได้รับเห็นชอบอนุมัติเงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-26)

12.00

26/02/2564 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการและเงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-27)

12.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

10.00

30/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ วันที่ 25 พย และ 22 ธค 63 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบหลักสูตรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-13)

7.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคระกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติแผนดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร การพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย)รุ่นที่ 21
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พิจารณาหลักสูตรและปรับพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินนอกงบประมาณฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมเอกสารวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็นภาควิชาการประกอบด้วยการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและสรุปโครงการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3808

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3808

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **