ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)(กพส.) : 08000000-3809

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์ โทร 0 2276 3904 ต่อ 33

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานพยาบาลของสำนักอนามัย ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ตามนโยบายของประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward) ให้เป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพที่มีศักยภาพ ในการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุรายบุคคล สามารถบริหารจัดการและกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ดูแลช่วยเหลืองานพยาบาล ในชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ปัจจุบันมีพยาบาลผู้จัดการสุขภาพทั้งสิ้นจำนวน 278 คน แต่จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทำให้พยาบาลผู้จัดการสุขภาพจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจ ในการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) และการบริหารจัดการผู้ดูแล (Care giver) ซึ่งเป็นบริบท ของการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกรุงเทพมหานคร

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้พยาบาลวิชาชีพในบทบาทพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward) 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ 1.1 ภาคทฤษฎี ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมฝึกอบรม) จำนวนทั้งสิ้น 80 คนจำแนกเป็น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน 1.2 ศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง จำนวนทั้งสิ้น 80 คน จำแนกเป็น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน 2. เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.4 ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ในเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-05)

95.00

05/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-28)

90.00

28/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-24)

90.00

24/06/2564 : จัดการฝึกอบรมผ่านระบบจอภาพทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยผ่านระบบจอภาพทางไกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-09)

65.00

09/06/2564 : จัดการฝึกอบรมผ่านระบบจอภาพทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตามตารางกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

55.00

31/05/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-27)

55.00

27/04/2564 : ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันบรรยายวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-03-29)

52.00

29/03/2564 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-22)

35.00

22/03/2564 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ประสานวิทยากรและติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-02)

20.00

02/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-26)

12.00

26/02/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-30)

9.00

30/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-13)

7.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี นครสวรรค์ ตาก
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดศึกษาดูงานต่างจังหวัดแบบพักค้าง ณ จังหวัดสิงห์บุรี นครสวรรค์ ตาก
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3809

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3809

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **