ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กพส.) : 08000000-3810

สำนักอนามัย : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางวิไลพร มหัทธนาภิวัฒน์ โทร 0 2276 3904 ต่อ 33

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างด้านอัตรากำลังของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พยาบาลเป็นวิชาชีพ ที่มีอัตรากำลังมากที่สุด ถึง 911 อัตรา ซึ่งในแต่ละปี มีการลาออก โอนย้าย และบรรจุใหม่มากกว่า 50 อัตราจากข้อมูลสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 มีการบรรจุพยาบาลใหม่และโอนย้าย จำนวน 98 คน 65 คน และ 60 คนตามลำดับ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพ สำนักอนามัยมีการลาออก โอนย้าย และเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตรากำลังว่างของพยาบาล การคงพยาบาลวิชาชีพไว้ในหน่วยงาน ถือเป็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพของสำนักอนามัย และเนื่องด้วยพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ โอนย้าย เปลี่ยนหน้าที่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เน้นการรักษาพยาบาลเป็นหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยระดับบุคคล แต่ภารกิจงานด้านการพยาบาลของสำนักอนามัย ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยเป็นการพยาบาลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนั้นพยาบาลสำนักอนามัย จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กองการพยาบาลสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของพยาบาล โอน/ย้าย/บรรจุใหม่ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงจัดทำโครงการ การฝึกอบรมปฐมนิเทศ บุคลากรสายงานพยาบาล เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพที่บรรจุใหม่ โอนย้ายและเปลี่ยนหน้าที่ ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมพยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งผลต่อบริการพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานในศูนย์บริการสาธารณสุข 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและผู้ป่วย 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ 1.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก: ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการ ในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน 1.2 ผู้เกี่ยวข้อง: 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 1-2 คน 2. เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-09-10)

45.00

10/09/2564 : กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่16-19 สิงหาคม 2564 โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,000 บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หลังจากปรับรูปแบบการฝึกอบรม เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และบุคลากรสายงานพยาบาลจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการพยาบาลสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น คาดว่าจะจัดการฝึกอบรม ประมาณเดือนมีนาคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-05)

45.00

05/08/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดการฝึกอบรม ระว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 โดยจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านหน้าจอทางไกล ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-07-28)

5.00

28/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-24)

30.00

24/06/2564 : โครงการได้รับเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ได้ประสานวิทยากร และสถานที่ เตรียมจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การปรับเปลี่ยนโครงการตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-09)

10.00

09/06/2564 : ได้รับเห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-31)

5.00

31/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-04-27)

5.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-03-02)

5.00

02/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-26)

5.00

26/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-27)

5.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-30)

5.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-13)

5.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :รอกลุ่มเป้าหมายบรรจุราชการแล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน ณ สถาบันประสาทวิทยา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดอบรมฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดศึกษาดูงาน ณ สถาบันประสาทวิทยา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3810

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3810

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **