ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ (สสว.) : 08000000-3820

สำนักอนามัย : (2564)

47

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 47

จุฑามาศ ศรีจันทรา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเพิ่มจำนวนประเภทกิจการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานประกอบการ โดยเฉพาะข้อมูลสารเคมีของสถานประกอบการ ประกอบกับยังไม่ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลสถานประกอบการให้เกิด ความปลอดภัย ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และขาดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินความเสี่ยงภัยของสถานประกอบการ ส่งผลให้ไม่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติภัยสารเคมีได้ทันเวลา ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒ สำนักอนามัยได้ทำการสำรวจและประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการไปแล้ว จำนวน ๔,๒๙๔ ราย (ร้อยละ ๙๐.๔๐) จากทั้งหมดจำนวน ๔,๗๕๐ ราย พบว่ามีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการจัดการสารเคมี จำนวน ๔,๐๔๑ ราย (ร้อยละ ๘๕.๐๗) พบว่ายังมีสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ จำนวน ๒๕๖ ราย (ร้อยละ ๕.๓๘) ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมสถิติอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนรวม ๒๒๑ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน รวม ๕๐ ราย เสียชีวิต ๑๒ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นภัยอันดับสี่ รองจากอุบัติภัยทางถนน ภัยความมั่นคง อัคคีภัย ตามลำดับ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๖ ราย และเสียชีวิต ๖ ราย จากความสูญเสียดังกล่าวจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ๒. เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ที่ดีในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓. เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต และสถานประกอบการ ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายการสาธารณสุข จำนวน 3 ครั้ง 1) มีหลักเกณฑ์ที่ดีในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 2) มีแนวทางปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3.2 จัดประชุมชี้แจงการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายการสาธารณสุข 3.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเขต สถานประกอบการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 1) จัดทำคู่มือ “การตอบโต้และระงับอุบัติภัยจากสารเคมี” จำนวน 500 เล่ม 2) จัดทำคู่มือ “การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย” จำนวน 500 เล่ม 3) จัดทำโปสเตอร์ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย จากการผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งสารเคมีและวัตถันตราย” จำนวน 5,000 แผ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-07-15)

47.00

15/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ (ร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มและสถานประกอบการที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ) ซึ่งดำเนินการแล้ว 85 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก และเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ประกอบกับการดำเนินการสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการฯ มีแผนกำหนดการสำรวจและตรวจแนะนำครอบคลุมทั่วทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฯ และลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการสำรวจและตรวจแนะนำฯในช่วงเดือนกรกฎาคม ออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-06-15)

44.00

15/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ (ร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มและสถานประกอบการที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม) ซึ่งดำเนินการแล้ว 40 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-05-14)

42.00

14/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ (ร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มและสถานประกอบการที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม) ซึ่งดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-21)

40.00

21/04/2564 : ประสานแผนการสำรวจและตรวจสถานประกอบการไปยังสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-15)

35.00

15/03/2564 : 1. ทำหนังสือประสานสำนักงานเขตร่วมสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการประเภท การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 2. กิจกรรมที่ 1 : ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17/2 กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ พร้อมนี้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร (ตามคำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562) ซึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานเขต คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ให้ความเห็น ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ และสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ละสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเห็นว่ามีความครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการในการพัฒนาการจัดทำหลักเกณฑ์ที่ดีในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแนวทางปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานการพัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ ประเภทกิจการการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานฯ ตามโครงการเสนอเข้าในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร แทนคณะทำงานพัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ในการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน มีความรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณและเวลา และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-02-15)

28.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำหลักเกณฑ์ที่ดีในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3. ดำเนินกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-15)

20.00

1/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการฯ 2. จัดทำแผนการตรวจแนะนำสถานประกอบการประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-15)

18.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเตรียมข้อมูลสถานประกอบการ และรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ ในการจัดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี 2. จัดทำแบบสำรวจและแบบตรวจสถานประกอบการฯ และจัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการฯ 3. ขอเห็นชอบในหลักการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเขต ฯลฯ จำนวน 3 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-17)

7.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 2. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการประเภทการผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ เพื่อจัดทำแผนการสำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงิน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะทำงาน
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมชี้แจง
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจและตรวจแนะนำสถานประกอบการ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินความเสี่ยงของสถานประกอบการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำและนำเข้าข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
:25%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3820

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3820

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.13

100 / 100
2
6.25

0 / 0
3
18.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **