ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร (สพธ.) : 08000000-3826

สำนักอนามัย : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวชมพูนุช จันทร์เพ็ญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ รับผิดชอบสำคัญประการหนึ่งคือ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและมีสุขภาพดีดังนั้นจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ในรูปแบบของกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาเคลื่อนที่ ตามวันสำคัญทางสุขภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อ 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 2.ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยแก่ประชาชนให้รับรู้ และเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการและรวบรวมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ในรูปแบบของกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาเคลื่อนที่ตามวันสำคัญทางสุขภาพ ตามที่กำหนดให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-14)

80.00

14/07/2564 : จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด ในเดือนมิถุนายน 2564 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 วันความดันโลหิตสูงโลก และวันงดสูบบุหรี่โลก ทาง Facebook สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-14)

55.00

14/05/2564 : - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในเดือนเมษายน 2564 ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทาง Facebook สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข - เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 วันความดันโลหิตสูงโลก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันวัณโรคสากล ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 - ทาง Facebook สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือนเมษายน 2564 - ทาง Facebook สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-15)

30.00

15/03/2564 : - เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันวัณโรคสากล ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-12)

20.00

12/02/2564 : - จัดกิจกรรมรณรงค์ตรุษจีนอาหารปลอดภัย & ปลอดโคววิด-19 ณ ซอยเยาวราช 6 (อิสรานุภาพ) เขตสัมพันธวงศ์ และเผยแพร่สื่อทาง Facebook สำนักอนามัย - จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันวาเลนไทน์ ภายใต้ New Normal New Safe SEX ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข และเผยแพร่สื่อทาง Facebook สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-16)

13.00

16/01/2564 : - รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ป้องกันโรคโควิด 19 ในช่วงวันเด็ก ประจำปี 2564 ในกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Facebook สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-15)

10.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดส่งกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ณ โลตัส สาขาบางแค และพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-13)

5.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดส่งกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามปฏิทินและวันสำคัญทางสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-31)

2.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ร่างแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามวันรณรงค์ด้านสุขภาพและวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ ตามวันรณรงค์ด้านสุขภาพและวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่จะร่วมจัดกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯตามที่กำหนด
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ จากส่วนราชการต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3826

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3826

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.13

100 / 100
2
6.25

0 / 0
3
18.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **