ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ (สพธ.) : 08000000-3827

สำนักอนามัย : (2564)

79

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 79

นางสาวมยุรา ใจกาวิน โทร 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพได้ดำเนินกิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ทันท่วงทีและต่อเนื่องอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่จะได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารคำปรึกษา แนะนำปัญหาสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ทันท่วงทีและต่อเนื่อง - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน - เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพและการบริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website และ Facebook สำนักอนามัย เป็นต้น จำนวน 500 เรื่อง/ปี แก่ประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-07-12)

79.00

12/07/2564 : 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 225 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 12 เรื่อง - คลิปวิดีโอ จำนวน 3 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 210 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-06-15)

64.00

15/06/2564 : 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 235 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 25 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 210 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-05-14)

54.00

14/05/2564 : 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน–13 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 33 เรื่อง - คลิปวิดีโอ จำนวน 3 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 120 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-04-19)

44.00

19/04/2564 : 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม-19 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 210 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 25 เรื่อง - คลิปวิดีโอ จำนวน 5 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 180 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-03-15)

34.00

15/03/2564 : 1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebookและ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 33 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 117 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-02-12)

29.00

12/02/2564 : เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564-9 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทาง Facebookและ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 38 เรื่อง - คลิปวิดีโอ จำนวน 4 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 73 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-16)

26.00

16/01/2564 : เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563-15 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 153 เรื่อง - สื่อ Infographic จำนวน 61 เรื่อง - ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 92 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-15)

22.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 - 14 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 85 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-11-13)

18.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563-12 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ ดังนี้ - ทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 เรื่อง - ทาง YouTube : Healthy Bangkok รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-10-31)

13.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-29 ตุลาคม 2563 - ทาง Facebook และ website รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 เรื่อง - ทาง Youtube : Healthy Bangkok รวมจำนวนทั้งสิ้น - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเผยแพร่ กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง เนื้อหาโปสเตอร์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมภาพกิจกรรมและข่าวสุขภาพ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพทางสื่อออนไลน์ (websiteFacebook และYoutube: Healthy Bangkokสำนักอนามัย)
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น (website Facebook และ Youtube : Healthy Bangkok สำนักอนามัย )
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2021-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3827

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3827

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.13

100 / 100
2
6.25

0 / 0
3
18.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **