ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.) : 08000000-3828

สำนักอนามัย : (2564)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

นางสาวปรีชญา แสงประเสริฐ โทร. 2722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักอนามัย เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละศูนย์ งานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจรักษามาวิเคราะห์เป็นสถิติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขในการใช้งานและให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับใช้งานและให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง กอง สำนักงาน และผู้บริหารของสำนักอนามัย และได้มีการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มเติมให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ ที่ได้เปิดบริการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายการเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขและส่วนราชการของสำนักอนามัย

08940600/08940600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

เป้าหมายของโครงการ

ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-09-10)

96.00

10/09/2564 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/026 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564)2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 11 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน พ.ศ. 2564) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 5. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 – 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-13)

88.00

13/08/2564 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/020 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 2.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 10 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 5. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 - 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-15)

80.00

15/07/2564 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/018 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรม-ประยุกต์ งวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรม- ประยุกต์ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 5. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว 6. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 – 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-15)

72.00

15/06/2564 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ กำหนดจัดประชุมงวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-17)

70.00

17/05/2564 : 1.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/009 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่1 ถึง 31 มีนาคม 2564) 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์งวดที่ 6 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/013 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 7 (ระหว่างวันที่1 ถึง 30 เมษายน 2564) 4. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์งวดที่ 7 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 5. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 6. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2-6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-04-29)

52.00

29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-03-31)

52.00

31/03/2564 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/005 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ในวันที่ 16 มีนาคา 2564 4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564) 5. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 – 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-02-15)

48.00

15/02/2564 : 1.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD64/002 ลงวันที่ 25 มกราคา 2564 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2564) 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2564) ในวันที่ 17 มกราคม 2564 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5 (ระหว่างวันที 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-01-15)

46.00

15/01/2564 : 1.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 2.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/072 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563) 3.คณะกรรมการตรวจรับฯได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ในวันที่ 15 มกราคม 2564 4.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-12-15)

38.00

12/15/2020 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/065 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 4. ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ในการดำเนินการและช่วยตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-11-18)

32.00

18/11/2563 : 1. บริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ HD63/064 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการและตรวจรับงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อหารือในการดำเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-10)

30.00

10/11/2563 : 1. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์กับบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ในวงเงิน 6,550,000.- บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ สพธ.1/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (แบ่งเป็น 12 งวด) 2. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่ 59/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ในงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-10-29)

18.00

29/10/2563 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ บ. 1127/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และรายงานผลให้ทราบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามหนังสือศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ที่ กท 0713.62/1234 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 4. ประกาศเผยแพร่TOR (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) ประกาศวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 6. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามทาง E-mail หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 7. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการดังนี้ - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาผลและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 และส่งให้นิติกรตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว -ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือบริษัท แอ็บสแตร๊ค คอมพิวเตอร์ จำกัด ด้วยราคา 6,550,000.- บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:8%
เริ่มต้น :2020-07-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการ e-bidding
:10%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำสัญญาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยตรวจการดำเนินการของผู้รับจ้างตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
:24%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้าง
:24%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3828

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3828

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **