ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม (ศบส.58) : 08000000-6154

สำนักอนามัย : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาววารี จิริยะกูลชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักเสน สังกัดสำนักอนามัย รับผิดชอบการจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะและเขตอื่นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักเสน อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ตามหนังสือที่ กท 0713.58/583 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี อาคารที่ทำการเป็นอาคาร 5 ชั้น มีกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) ภายในอาคาร เพื่อรองรับงานบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งได้พัฒนาและนำโปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มาใช้ในทุกจุดการให้บริการ โดยผ่านระบบเครือข่ายภายในเป็นการส่งเสริมยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร บุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร เนื่องจากปัจจุบัน ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สามารถช่วยอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการสาธารณสุขหลายด้าน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แม้มีจำนวนบุคลากรจำกัด พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการให้บริการในอนาคต

08670100/08670100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารครอบคลุมจุดให้บริการชั้น 1-5 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-10)

90.00

10/09/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ทดแทนอาคารเดิม และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 และได้ทำเรื่องส่งมอบพื้นที่และอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม โดยได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีแผนการเปิดให้บริการในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร ยังไม่แล้วเสร็จ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือที่ กท 0713.58/754 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-31)

50.00

31/08/2564 : ได้รับมอบอาคารใหม่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และกำลังดำเนินการในการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ตามแผนที่กำหนด และจะเริ่มดำเนินงานในเดือน กันยายน 2654 โดยกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่อาคารใหม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบอาคาร ไม่เป็นไปตามกำหนด ที่ประเมินไว้ จึงทำให้การดำเนินการจัดจ้างเพื่อติตตั้งระบบเครือข่ายภายในศูนย์บริการสาธารสุข ส่าช้าออกไปกว่ากำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-27)

40.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-06-30)

37.00

30/06/2564 : การก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดจ้างการทำระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-06-29)

37.00

29/06/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-05-31)

37.00

31/05/2564 : การก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดจ้างการทำระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-04-30)

37.00

30/04/2564 : เนื่องจากอาคารใหม่ยังดำเนินการสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการในโครงการต่อได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-04-01)

37.00

2021-04-01 : เนื่องจากอาคารใหม่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ การดำเนินการติดตั้งเครือข่ายภายใน จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-03-31)

37.00

2021-03-31 เนื่องจากอาคารใหม่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ การดำเนินการติดตั้งเครือข่ายภายใน จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-03-30)

37.00

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องระบบเครือข่ายภายในอาคารยังไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-26)

35.00

26/02/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-26)

35.00

1/26/2021 : การขออนุญาตการดำเนินการด้านดิจิตอล โครงการได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการดิจิตอลกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 ม.ค. 2564 แต่อาคารยังไม่แล้วเสร็จ จึงอยู่ระหว่างรอดำเนินการอยู่ค่ะ อาคารจะแล้วเสร็จประมาณ เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-09)

30.00

12/9/2020 : ดำเนินการเรื่องปรับรูปแบบการวางเครือข่าย ในแต่ละชั้นของอาคาร และนำเสนอ คณะกรรมการดิจิตอล กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-05)

20.00

5/11/2563 : จัดทำเรื่องเสนอ คณะอนุกรรมการดิจิตอล เพื่อขออนุมัติในหลักการและ การดำเนินงาน ด้าน hardware ซึ่งได้รับคำแนะนำให้ปรับในเรื่องรูปแบบการวางระบบเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : จัดทำร่างโครงการเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอนามัย และติดตามการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามที่กำหนดโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การควบคุมกำกับ และการติดตามประเมินผล
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6154

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6154

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **