ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย : 08000000-6387

สำนักอนามัย : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวลักษิกา ชินพงสานนท์ โทร 025808782

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บทบาทของเภสัชกรในสถานพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้มารับบริการและประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้ให้เภสัชกรมีเวลาจำกัดในการให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนแต่ละรายและอาจทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้ กองเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย เป็นการเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรม ของกองเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เภสัชกรสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

สำนักอนามัย มีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-09-09)

85.00

09/09/2564 : กิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม จำนวนทั้งสิ้น 77 ร้าน และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ร้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ จำนวน 91 ร้าน คิดเป็นมีเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09 จากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 210,000.- บาท และกระจายสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ให้แก่ร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติขยายเวลาการดำเนินกิจกรรม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/545 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-20)

80.00

20/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม จำนวนทั้งสิ้น 77 ร้าน และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ร้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ จำนวน 91 ร้าน คิดเป็นมีเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09 จากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 210,000.- บาท กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงมีมติกำหนดให้การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายฯ ประจำปี 2564 ต้องประเมินให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-13)

45.00

13/07/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ กิจกรรมที่ 2 กองเภสัชกรรม กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-06-04)

32.00

04/06/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-05-11)

27.00

11/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรมมที่ 3 อยู่ระหว่างรอสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณาเห็นชอบรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-16)

25.00

16/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯในปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-15)

20.00

15/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯในปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-15)

10.00

2/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือกองเภสัชกรรม ที่ กท 0710/103 ลงวันที่ 8 ก.พ.64 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-15)

5.00

1/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้อนุมัติโครงการฯ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/927 ลงวันที่ 13 พ.ย. 63 และอยู่ระหว่างวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-12-15)

4.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-09)

3.00

9/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ(บัญชี)โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯและวางแผนการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เพื่อประเมินและรับรองร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมวิชาการ เครือข่ายฯ ประจำปี 2564
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6603

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีที่มา : 10

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีที่มา : 12.09

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีที่มา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
12.09

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **