ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.) : 08000000-6575

สำนักอนามัย : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คำ โทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

จากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ประกอบกับสถิติคนพิการ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและฟื้นฟูสภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องได้รับสวัสดิการสังคมตามสิทธิพื้นฐาน โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือรุนแรง จึงมีการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 2. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ประสบปัญหา และมีความต้องการจำเป็น 3. เพื่อประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 660 คน 2. จัดประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูสุขภาพในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว นักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-12)

70.00

12/07/2564 : พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 660 คน ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1307/2870 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :บริษัทผู้รับจ้างไม่ส่งของตามกำหนดตามสัญญาซื้อขายทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-06-15)

67.00

15/06/2564 : 1. อยู่ระหว่างรอบริษัทผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ ครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-12)

65.00

12/05/2564 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนกรรมสิทธิสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายรายการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น 300 คน ไม้เท้าขาเดียว 120 คน ไม้เท้าสามขา 180 คน และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) 60 คน รวมทั้งสิ้น 660 คน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

19/04/2564 : บริษัทผู้รับจ้างได้ลงนามสัญญาซื้อขายกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สัญญาจ้างเลขที่ สพธ.8/2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นราคาทั้งสิ้น 1,778,400.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-15)

40.00

15/03/2564 : - คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายงานผลการพิจารณาบริษัทผู้รับจ้างต่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-12)

35.00

12/02/2564 : - ลงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ระหว่าวเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-16)

30.00

16/01/2564 : - ลงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-15)

25.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดประชุม เพื่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-13)

20.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เสนอรายชื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง - โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการเคลื่อนไหวฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน660 คน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-31)

15.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุขส่งรายชื่อผู้รับอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-05 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะจำหน่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-05 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดประชุมชี้แจงการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
:25%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สำรวจความพึงพอใจผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
: สรุปรายงานผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6575

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6575

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6633

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการและจำเป็นในการดำรงชีวิต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **