ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเสวนา มิติสุขภาพกับสถานการร์ครอบครัวในปัจจุบัน (สพธ.) : 08000000-6578

สำนักอนามัย : (2564)

33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33

นางสาวศุภรัตน์ บูรณสมภพ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทย เข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย (Aging Society) ทำให้ช่วงวัยทำงาน ต้องทำหน้าที่ในการดูแลกลุ่มประชากรวัยพึ่งพิง ทั้ง เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเอง เมื่อวัยทำงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อคุณภาพที่ลดน้อยลงในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน ทำให้ครอบครัวจำนวนหนึ่งมีความเปราะบางมากขึ้น เช่น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพัง ครอบครัวที่มีเฉพาะเด็กอยู่ตามลำพัง ครอบครัวที่ต้องดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วยหรือพิการ สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ต้องขัง หรือครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น ทำให้เกิดช่องว่างความเข้าใจในปัญหาเด็กและเยาวชน รวมถึงพ่อแม่ขาดทักษะและความรู้ในการเลี้ยงลูก มีส่วนผลักดันให้เด็กเข้าสู่ความเสี่ยงจากภัยทางสังคม ทั้งในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การถูกทอดทิ้ง ฯลฯ สมาชิกในครอบครัวขาดภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสังคมอื่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการงานระหว่างส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา และบำบัดฟื้นฟู รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องในทุกมิติด้านครอบครัวและเป็นไปในทิศทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงาน กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพครอบครัวของสำนักอนามัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยให้ครอบครัวที่มีคุณภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานกับครอบครัวตามประเด็นปัญหาทางสังคมในมิติสุขภาพครอบครัวของสำนักอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯ ประกอบด้วย บุคลากรส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัยที่จัดบริการมิติสุขภาพครอบครัวองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านครอบครัวในกรุงเทพมหานคร องค์กรชุมชนหรือผู้แทนภาคประชาชนกลุ่มเขตพื้นที่ 6 กลุ่มเขตๆ ละ 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสำนักอนามัย (ระดับบริหารต้น - อำนวยการสูง) และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 120 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-07-12)

33.00

12/07/2564 : ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที กท 0702/1292 ลงวันที่ 21 มิ.ย.64 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการจัดเสวนา "มิติสุขภาพกับสถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบัน" เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และกำหนดให้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 20 คน กรณ๊เกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ขออนุญาตโดบยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด จึงเห็นควรขอยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-06-15)

33.00

15/06/2564 : 1. อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-12)

30.00

12/05/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอก 3 ทำให้ต้องปรับแผนดำเนินงานอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-04-19)

26.00

19/04/2564 : - ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด Covid 19 รอบสอง ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงานอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-03-15)

16.00

15/03/2564 : - อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ช่วง COVID 19 และปรับแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-12)

15.00

12/02/2564 : - อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงาน ช่วงสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-16)

13.00

16/01/2564 : อยู่ระหว่างแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-15)

12.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-10-31)

9.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมขอเห็นชอบดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2021-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6578

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6578

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6633

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการและจำเป็นในการดำรงชีวิต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **