ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (สพธ.) : 08000000-6588

สำนักอนามัย : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ โทร 2725 ,2728

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ มีความจำเป็นในการพัฒนา ปรับปรุงงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เเละยกระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมในรูปเเบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เเละการให้บริการประชาชน เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) สำนักอนามัย จึงได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

1.ส่วนราชการสำนักงาน/กอง/ศูนย์บริการสาธารณสุข อย่างน้อยจำนวน 20 ส่วนราชการมีการนำเสนอนวัตกรรม 2.สำนักอนามัยมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 1 นวัตกรรม 3.นวัตกรรมถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างน้อย 1 เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-12)

85.00

12/07/2564 : รวมรวบข้อมูลและสรุปผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-15)

80.00

15/06/2564 : 1. ปรับปรุงแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-05-12)

78.00

12/05/2564 : 1. ออกแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-19)

75.00

19/04/2564 : 1. พัฒนานวัตกรรมตามโครงการที่เสนอ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-15)

70.00

15/03/2564 : 1. นำเสนอโครงการนวัตกรรม Happy mapping ต่อคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ข้อแก้ไขและปรับปรุง 2. ดำเนินการประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง (ผู้คิดค้นนวัตกรรม) ปรับปรุงแก้ไขโครงการนวัตกรรม Happy mapping 3. นำโครงการนวัตกรรมฯ ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยลงนาม และประสานนำส่งโครงการไปยังสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-12)

60.00

12/02/2564 : 1. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 2. ประสานเจ้าของแนวคิดนวัตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ปรับแก้ไขโครงการนวัตกรรม Happy Mapping ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยลงนามโครงการ และหนังสือส่งสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-27)

50.00

27/01/2564 : - ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเพียง 1 ความคิดเห็น และกรอกรายละเอียดในแบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 2) ส่งให้ทาง สำนักงาน ก.ก.ซึ่งแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกคือแนวนวัตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ชื่อแนวคิดนวัตกรรม Happy Mapping - ได้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 19 เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 3 และ 4 พร้อมคลิปวีดิโอนำเสนอความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยทางสำนักงาน ก.ก. กำหนดให้รวบรวมเอกสารตามแบบฟอร์ม 1-4 และคลิปวีดิโอ ส่งให้ทางสำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ไม่

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมการประชุมในวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม จากทั้งหมด 24 นวัตกรรม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของผู้บริหาร ในการประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อคักเลือกนวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม เพื่อดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

25/12/2563 : จัดเตรียมการประชุมในวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม จากทั้งหมด 24 นวัตกรรม เพื่อนำเข้าสู๋การพิจารณาของผู้บริหาร ในการประชุมผู้บริหารเพื่อคัดเลือก 1 นวัตกรรรม เพื่อดำเนินการตามองค์ประกอบที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 :ดำเนินการรวบรวมนวัตกรรม จำนวน 20 นวัตกรรม จากส่วนราชการต่างๆ ของสำนักอนามัยเรียบร้อยเเล้ว ตามเเนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมของสำนักอนามัยในเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเเนวความคิดในการเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากส่วนราชการสำนักอนามัย เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การรวบรวม ค้นหานวัตกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การคัดเลือกนวัตกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การนำเสนอโครงการนวัตกรรมต่อคณะกรรมการฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การนำนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6588

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6588

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6635

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ 4)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
5.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **