ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สพธ.) : 08000000-6596

สำนักอนามัย : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ 3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ 4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 5. ภารกิจด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประดยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : 1. ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th และส่งรายงานการดำเนินงานฯ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/7117 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 2. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว 3. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-08-13)

76.00

13/08/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะสถานภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-07-15)

72.00

15/07/2564 : 1. ได้มีการประชุมกับผู้แทนของกองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบชุดข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็น ฐานข้อมูลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามการดำเนินงาน 2. ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมของสำนักอนามัย ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0702/4873 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 3. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว 4. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-06-15)

51.00

15/06/2564 : 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเดือนละ 1 ครั้งแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2021-05-17)

49.00

17/05/2564 : 1. ได้ดำเนินการักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของสำนักอนามัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนละ 1 ครั้งแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-04-29)

26.00

29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-03-30)

26.00

30/03/2564 : 1. ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยที่รับผิดชอบตามบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 1.2 ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) โดยอิงตามรายละเอียดโครงการสร้างข้อมูล (Data Structure) เดิมให้อยู่ในรูปแบบตามแบบฟอร์มพจนานุกรม (Data dictionary) 2. ได้มีการประชุมกับส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อหารือและร่วมดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 2.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและตรวจสอบ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)

25.00

15/02/2564 : ได้นำเช้าบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) ในระบบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-15)

20.00

15/01/2564 : 1.ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0702/9920 ลว. 28 ธ.ค. 63 2.ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-15)

18.00

12/15/2020 : 1. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยแล้ว ตามคำสั่งสำนักอนามัย ที่ 2413/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย และได้มีการแจ้งคณะทำงานฯ ทราบแล้ว 2. คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัยได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย 2.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักอนามัย รวมทั้งพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลที่ต้องดำเนินการทบทวนสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ตารางข้อมูล (Data Catalog) 3. พิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 4. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำและส่งรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายนในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานข้อมูลจากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดลำดับความสำคัญ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6638

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบที่ 5)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **