ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) (สพธ.) : 08000000-6826

สำนักอนามัย : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวพิชามญชุ์ โตโฉมงาม โทร. 2722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักอนามัยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) จำนวน 21 ระบบงาน เพื่อตอบสนองภารกิจการจัดเก็บข้อมูลการรักษา ประวัติของผู้มารับบริการ และใช้ออกบัตรผู้ป่วย รวมถึงงานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนงานบริการในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) อันก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่ง รวมถึงการรับบุคคลใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการใช้งานระบบฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) จึงมีความจำเป็นในการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ได้ถูกต้อง

08940600/08940600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 2,647 คน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,647 คน แบ่งตามจำนวนระบบงานได้เป็น 21 ระบบงาน จำนวน 38 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน ที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักอนามัย รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน (รวมทุกรุ่น) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 2 คน รวมทุกรุ่น รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2,722 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : 1. อยู่ระหว่างติดตามการใช้งานระบบฯของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม 2. รอรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-13)

80.00

13/08/2564 :1.ประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ถึง 7 2.อยู่ระหว่างการติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ถึง 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-07-15)

34.00

15/07/2564 : 1.ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โดยยกเลิกการอบรม รุ่นที่ 8 - 38 เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ กท 0702/1273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 2. เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม รุ่นที่ 1 - 7 ดังนี้ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15,900 บาท 3. อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-06-15)

34.00

15/06/2564 : กำลังดำเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการอบรมฯ โดยขอยกเลิกการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 - 38 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 9)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-05-17)

34.00

17/05/2564 : จัดฝึกอบรมจำนวน 7 รุ่น 3 ระบบงานแล้ว ดังนี้ 1.ระบบงานคลินิกตรวจรักษาและระบบงานสืบค้นประวัติและส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 1 ถึง 3 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 มีนาคม 2564 2.ระบบงานคลินิกทันตกรรม รุ่นที่ 4 ถึง 5 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มีนาคม 2564 3.ระบบงานส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มที่สำคัญ รุ่นที่ 6 ถึง 7 ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-04-29)

26.00

29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-03-31)

26.00

31/03/2564 : จัดทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละรุ่น จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงินและเวียนคำสั่งฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-15)

20.00

15/02/2564 : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขอยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯเพื่อจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-15)

15.00

15/01/2564 : 1.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขอยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในส่วนของเป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ แผนการปฏิบัติการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-15)

15.00

12/15/2020 : จัดเตรียมรายละเอียดหลักสูตร สถานที่ วัน เวลา ในการจัดอบรม และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอรายชื่อและจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : 1. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ 2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ/กำหนดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-10)

3.00

10/11/2563 : 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอนามัย งานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศศุนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เป็นจำนวนเงิน 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/816 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ/กำหนดการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อ จัดทำ และจัดส่งคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) จำนวน 21 ระบบงาน โดยมีจำนวนรุ่นทั้งหมด 38 รุ่น
:40%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้รับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6826

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6826

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6639

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
6.45

0 / 0
3
19.35

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **