ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศิลปะภาพวาด : 09000000-4206

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางศุภลักษณ์ มีปาน โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้แสดงความสามารถ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะ เพราะศิลปะช่วย ฝึกสมาธิ รู้จักการสังเกต การรับรู้ทางการเห็น มิติสัมพันธ์ การค้นคว้าด้วยตนเอง การเห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีสุนทรียภาพ มีเจตคติ ที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิถีทางที่จะสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อเป็นพลังในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคมโดยเน้นลักษณะนิสัยที่ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและคิดเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล โดยให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการศิลปะภาพวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่าน การสร้างสรรค์ที่หลากหลายและแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในสังคมยิ่งขึ้นและยังได้นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

09040600/09040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑.๑ เพื่อให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาด้านการแสดงออก มีศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ๓.๑.๒ เพื่อให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีและสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะสู่สาธารณชน ๓.๑.๓ เพื่อนำผลงานไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และตัวอย่างประกอบการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ

เป้าหมายของโครงการ

๓.๒.๑ ด้านปริมาณ ๓.๒.๑.๑ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ๒.๒.๑.๒ จำนวนผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพวาด ๓.๒.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๒.๑ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในการสร้างผลงานศิลปะ ๓.๒.๒.๒ ครูและนักเรียนศึกษาเรียนรู้ผลงานศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง ๓.๒.๒.๓ ผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเืทพมหานคร ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับการชื่นชมและยอมรับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-10)

10.00

10/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่ กท.1905/921 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-01)

10.00

01/09/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-10)

50.00

10/08/2564 : อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งเอกสารขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-04)

45.00

04/07/2564 : อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ระลอกใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-03)

40.00

03/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ เนื่องจากสภาวะการณ์แพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-08)

35.00

08/05/2564 : อยู่ในระหว่างชะลอการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-08)

30.00

08/04/2564 : เตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ซึ่งได้ทำการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดกิจกรรม เป็นช่วงเดือนสิงหาคม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-09)

25.00

09/03/2564 : อยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า ไวรัส 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-09)

20.00

09/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในการเลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ จากเดิมปฏิบัติในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ เป็นการปฏิบัติกิจกรรม ในช่วงเดือน สิงหาคม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-07)

15.00

07/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน การขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ ในกิจกรรมที่ 1 โดยทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมถึงผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดือนมกราคม 2564 ไปดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ระบาดรอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เกิดสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ระบาดรอบที่ 2 ทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องมีการชะลอ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-03)

15.00

03/12/2563 : อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ และจัดทำเอกสารขอใช้สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการและเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 1 (1.1)จัดประกวดวาดภาพระบายสี (สด) นักเรียน ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 1 (1.2)จัดประกวดผลงานครูศิลปะและตัดสินผลงานศิลปะครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งเอกสารเบิก-จ่าย กิจกรรมที่ 1 (1.1,1.2)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ 1 (1.3) จัดมอบรางวัลผลงานศิลปะครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดส่งเอกสารเบิก-จ่าย กิจกรรมที่ 1.3 และกิจกรรมที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4206

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4206

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **