ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โรงเรียนนำร่องหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน : 09000000-4221

สำนักการศึกษา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุมาลี เบอร์3419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองในอนาคต การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติจะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการวัดและประเมินผล จากเดิมที่เน้นความรู้และทักษะไปสู่การเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังหลากหลายสามารถพัฒนาพหุปัญญา ทักษะ ทัศนคติและคุณค่าที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจุดมุ่งหมายของการศึกษาชาติ สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนนำร่องหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน โดยเริ่มดำเนินการในโรงเรียนนำร่อง 8 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชาติจากหลักสูตรอิงมาตรฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

09110400/09110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน จำนวน 8 โรงเรียน 2.2 เพื่อจัดทำหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนในโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 8 โรงเรียน ๒.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ในโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 8 โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการจำแนกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการโรงเรียนนำร่องหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 265 คน ประชุม 1 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย – เชี่ยวชาญ จำนวน 160 คน 2) ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ – เชี่ยวชาญ จำนวน 45 คน 3) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ จำนวน 29 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1) เจ้าหน้าที่ 10 คน 2) วิทยากร 10 คน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ณ โรงเรียนนำร่อง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย – เชี่ยวชาญ ในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 8 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น คน 2) ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ–เชี่ยวชาญ จำนวน 16 คน กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย – เชี่ยวชาญ ในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 8 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เป็นปัจจุบัน ๓.๒.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนำหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนสำหรับจัดการเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-10)

100.00

10/08/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-08)

100.00

08/07/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-10)

100.00

10/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-25)

100.00

25/05/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-08)

100.00

08/04/2564 : ไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต้องใช้งบประมาณในการจัดประชุมและจัดทำเอกสารต่างๆ และต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-05)

10.00

05/03/2564 : อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-09)

10.00

09/02/2564 : อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-07)

10.00

07/01/2564 : อยู่ในระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-09)

5.00

09/12/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ และขอเงินงวด โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานยุทธศาสตร์การศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 1,252,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4221

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4221

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2007

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 0

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **