ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 : 09000000-4226

สำนักการศึกษา : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

สำนักการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

รอแนวทางการเสนอโครงการจาก สำนักงาน ก.ก.

09000000/09000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอแนวทางการเสนอโครงการจาก สำนักงาน ก.ก.

เป้าหมายของโครงการ

รอแนวทางการเสนอโครงการจาก สำนักงาน ก.ก.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-11)

90.00

11/09/2564 : สำนักการศึกษามีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้ 1. ทดลองเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA ในการจัดเมนูอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564 เป้าหมายคือ ร้อยละ 90 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA (ดำเนินการโดยใช้ Google from) เพื่อไปใช้ในการรายงานผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564 ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการทั้ง 2 กรณีภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงาน Work from Home และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้การติดต่อประสานงานไม่สะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อการประสานงานและติดตามการทดลองเข้าใช้งานระบบ ฯ และการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-09)

70.00

09/08/2564 : ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดโครงการฯ และกองคลังได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม จากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0303/2208 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ได้รับทราบผลจากคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ) รายละเอียดดังนี้ 1. ให้ปรับตัวชี้วัดเป็น "โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน มีการทดลอง นำระบบ Thai School Lunch for BMA มาใช้ในการกำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ร้อยละ 90 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" 2. จัดให้มีการทดลองใช้ระบบ และนำข้อมูลจากการประเมินผลการทดลองใช้ระบบ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้องในการใช้งาน เป็นต้นไปรายงานผลในขั้นตอนการรายงานผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตในเดือนสิงหาคม ให้ดำเนินการทำลองใช้งานระบบและประเมินผลการทดลองใช้ระบบภายในเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบ 4 On ได้แก่ On Air, On Line , On Hand และ On School Line ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ประกอบกับกรุงเทพมาหนครมีนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เน้นการทำงานแบบ Work from Home ให้มากที่สุด ทำให้การติดต่อประสานงานไม่สะดวก และการดำเนินการต่างๆ ไม่สามารถควบคุมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-07)

60.00

07/07/2564 : อยู่ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตรอ์แห่งชาติ พัฒนาระบบติดตามผลการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบ 4 On ได้แก่ On Air, On Line , On Hand และ On School Line ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดหาอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนได้ ได้ สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางให้โรงเรียนเบิกจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำเงินไปจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน กรณีนี้ โรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาอาหารให้นักเรียน จึงไม่สามารถนำระบบ Thai School Lunch for BMA มาใช้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-04)

50.00

04/06/2564 : 1. อยู่ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อรองรับการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ได้แก่ - ระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันอัตโนมัติ - ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Lunch Recipes) 2. ติดตามผลการใช้งานระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โดยสำนักการศึกษารายงานผลการใช้งานทุกสิ้นเดือนไปยังสำนักงานเขตเพื่อติดตามการใช้งานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA อย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :มีการเลื่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทำให้การพัฒนาระบบ Thai School Lunch for BMA ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาระบบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัยการจัดสำรับอาหารจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-07)

45.00

1. อยู่ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) พัฒนาระบบ Thai School Lunch for BMA ให้สามารถรองรับการใช้งานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ - ระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันอัตโนมัติ - ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Lunch Recipes) 2. ติดตามผลการใช้งานระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โดยสำนักการศึกษารายงานผลการใช้งานทุกสิ้นเดือนไปยังสำนักงานเขต เพื่อติดตามการใช้งานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจปัญหาที่พบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-05)

40.00

05/04/2564 : อยู่ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อรองรับการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย - ระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันอัตโนมัติ - ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Lunch Recpes) โดยโรงเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารนอกเหนือที่มีอยู่ในระบบได้

** ปัญหาของโครงการ :1. ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Lunch Recipes) พบว่า วัตถุดิบบางรายการไม่มีอยู่ในระบบฯ อยู่ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(nectec) ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบและเพิ่มลงในระบบฯ เพื่อรองรับการใช้งานของโรงเรียน 2.ครูผู้จัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครบางโรงเรียน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA อยู่ระหว่างการติดตาม ให้คำแนะนำในการใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-03)

35.00

03/03/2564 : อยู่ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อใช้สำหรับการจัดบริการอาหารเช้า และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - ระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันอัตโนมัติ - ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Lunch Recpes) โดยโรงเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารนอกเหนือที่มีอยู่ในระบบได้ - ระบบติดตามผลการใช้งานระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถดูรายงานสรุปโภชนาการของ สำรับอาหารที่โรงเรียนจัดในภาพรวมของกรุงเทพมหานครแยกเป็นรายเขตและรายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-27)

20.00

27/02/2564 : ดำเนินการการจ้างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ติดตั้งและพัฒนาระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อใช้สำหรับการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - ระบบจัดสำรับอาหารเช้าและอาหารกลางวนัอัตโนมัติแบบออนไลน์ ผ่านทาง http://bma.thaischoollunch.in.th - ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Lunch Recipes) โดยโรงเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารนอกเหนือจากรายการที่มีอยู่ในระบบได้ - ระบบติดตามผลการใช้งานระบบจัดสำรับอาหารเช้า และอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถดูรายงานสรุปโภชนาการของสำรับอาหารที่โรงเรียนจัดในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายเขต และรายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-16)

7.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การค้นหาและรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารของสำนักการศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดไปจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 4 " ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน"

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4226

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4226

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2010

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
90.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **