ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4228

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวระศิลป์ คงดี โทร 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนเยาวชน ให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอ

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 282,629 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 281,029 คน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จำนวน ๑,6๐๐ คน 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการ ที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-10)

10.00

10/09/2564 : อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-11)

10.00

11/08/2564 : อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-08)

10.00

08/07/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-11)

10.00

11/06/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ไมาสามารถดำเนินงานโครงการได้ และมีความจำเป้นต้องยกเลิกการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-07)

10.00

07/05/2564 : เตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ครั้งที่2/2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-04-09)

0.00

09/04/2564 :จัดทำคู่มือการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-03-11)

26.00

11/03/2564 : จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-08)

25.00

08/02/2564 : แก้ไขประกาศที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา และตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-12)

25.00

12/01/2564 : จัดเตรียม ร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งที่1/2563 และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อประชุมครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-11)

10.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคระดำเนินงานโครงการ ประสานสนามที่ใช้ในการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

2020-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :.

** อุปสรรคของโครงการ :.

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดต่อขออนุญาตใช้สนามกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำระเบียบข้อบังคับในการจัดการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำประกาศ ส่งคู่มือการจัดการแข่งขันให้สำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งที่ 2
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการจัดการเกี่ยวกับการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:การแข่งขันระดับเขต
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:การแข่งขันรอบคัดเลือกของระดับกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ TOR
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดทำสูจิบัตร และตารางการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดทำหนังสือเชิญประธานและผู้ร่วมงาน ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ประสานงานการจัดการแข่งขันของทุกชนิดกีฬา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กีฬา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:ดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 16
:สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้สำนักงานเขต และโรงเรียน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4228

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4228

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **