ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานวันเด็ก : 09000000-4232

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนฤมล รัตนสิงห์ โทร. 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นประชากรสำคัญของชาติที่มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพในอนาคต นอกจากให้ความรู้ด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องพัฒนาด้านแนวคิด ให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดี สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ รู้หน้าที่ มีวินัย เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมต่อไป รัฐบาลไทย ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้มีงานวันเด็ก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดสถานที่สำคัญให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต สำนักการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้นโยบายในจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รู้จักระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานที่สำคัญ อาทิเช่น ห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมทั้งได้เข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ โดยสำนักการศึกษาจะได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าร่วมงานวันเด็กของกรุงเทพมหานคร

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ เจตคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสได้รู้จักระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร และได้เข้าพบบุคคลสำคัญของกรุงเทพมหานคร สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้เข้าร่วมงาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน รายละเอียด ดังนี้ 1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก จำนวน 850 คน 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้เข้าร่วมงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้รับฟังโอวาทที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็กของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก จากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนและสถาบันต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-10)

10.00

10/09/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-11)

10.00

11/08/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-08)

10.00

08/07/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-10)

10.00

10/03/2564 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/233 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-08)

10.00

08/02/2564 : รออนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0808/784 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-12)

50.00

12/01/2564 : รอทราบแนวทางการดำเนินโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ โควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-09)

50.00

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานวันเด็กเรียบร้อย อยู่ระหว่างการดำเนินการขอและจัดเตรียมสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-11)

40.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :..

** อุปสรรคของโครงการ :..

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-30)

0.00

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานวันเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :..

** อุปสรรคของโครงการ :..

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเด็ก
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **