ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น : 09000000-4234

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนฤมล รัตนสิงห์ โทร. 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กรุงเทพมหานครในฐานะผู้จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในเมืองหลวง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยมีครูและหน่วยงานคอยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีการพัฒนาขีดความสามารถทุกๆ ด้าน ให้เต็มตามศักยภาพ การที่นักเรียนจะพัฒนาขีดความสามารถได้เต็มตามศักยภาพนั้นมาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการพัฒนาและเข้าใจความสามารถของนักเรียนได้เต็มที่ และสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเด่นในด้านนั้น ๆ ไปยังทิศทาง ที่เหมาะสมและดียิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นการพัฒนาเยาวชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์โดยตรง ในส่วนของหน่วยงานเป็นส่วนที่สนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ได้เต็มที่ เต็มความสามารถ สำนักการศึกษา จึงกำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาขีดความสามารถในแต่ละด้านให้มากขึ้น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ 3. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านต่างๆ ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียน ในประเทศต่าง ๆ ในเวทีระดับนานาชาติ

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความสามารถได้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนโครงการเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 โครงการ ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-10)

10.00

10/09/2564 : อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-08-11)

25.00

11/08/2564 : ขยายเวลารับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-09)

20.00

09/07/2564 : ขยายเวลารับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-11)

10.00

11/06/2564 : ขยายเวลารับสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ออกไปเป็น ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ที่เลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้าและมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-07)

10.00

07/05/2564 : อยู่ในขั้นตอน รอรับผลงานจากโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณเพื่อใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-09)

10.00

อยู่ระหว่างรอรับผลงานจากโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณเพื่อใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-03-10)

0.00

10/03/2564 : อยู่ในขั้นตอน รอรับผลงานจากโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณเพื่อใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-08)

20.00

08/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอโรงเรียนเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-12)

25.00

12/01/2564 : รอรับผลงานจากโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณเพื่อใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : มีหนังสือถึงสำนักงานเขตเพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-11)

40.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :..

** อุปสรรคของโครงการ :..

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :..

** อุปสรรคของโครงการ :..

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อให้โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาใช้เบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4234

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4234

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **