ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 : 09000000-4235

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวระศิลป์ คงดี โทร 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เชิญกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในทุกชนิดและทุกประเภทกีฬา

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแข่งขันกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในระดับประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติต่อไป ๒ เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ระเบียบวินัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมยาเสพติดและอบายมุข

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน ๖๒๒ คน ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม จำนวน ๓๕๕ คน กรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-10)

10.00

10/09/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-11)

10.00

11/08/2564 : ยกเลกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-08)

10.00

08/07/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-09)

10.00

09/04/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-11)

10.00

11/03/2564 : ยกเลิกโคงการตาม หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/233 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-08)

10.00

08/02/2564 : รออนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0808/610 ลว 29 มค 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-12)

10.00

ขออนุมัติยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-09)

0.00

09/12/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-11)

10.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเพื่อยกเลิกโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว12188 ลงวันที่18สิงหาคม 2563 เรื่อง เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

2020-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.5/ว12188ลงวันที่18สิงหาคม2563 เรื่องเลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทสไทย ครั้งที่38ประจำปีการศึกาา 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีโอกาสยกเลิกโครงการเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือ เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ออกไปก่อนจากสถานการณืโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :.

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเตรีมการดำเนินงานตามโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ 1
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้างรายการที่กำหนดไว้ในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 20 วัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เดินทางไปสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักนักกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าว และจับสลาก
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ 2
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:นำคณะนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:สรุปผลการแข่งขัน และการดำเนินการโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:จัดพิธีมอบเงินรางวัลและงานเลี้ยงขอบคุณแก่คณะนักกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 16
:สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้สำนักงานเขต และโรงเรียน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4235

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4235

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **