ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนักเรียนกทม.ยุคใหม่สดใสไร้พุง : 09000000-4236

สำนักการศึกษา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางธัญธารีย์ ถิระสิทธิพงศ์ (3465)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัวและเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก วิกฤติทางเศรษฐกิจ เกิดความขาดแคลนในหลายครอบครัวส่งผลให้เด็กนักเรียนขาดโภชนาการที่ดีร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบมีภาวะผอมกว่าเกณฑ์ปกติ หรือการบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีพ ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการติดเกมส์ ทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน อันตรายของโรคอ้วนในเด็กซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา เด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนมีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้มากกว่าปกติ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ขาโก่ง รวมทั้งสมาธิสั้น นอกจากนี้ในกรณีที่เด็กที่ป่วยด้วยโรคอ้วนขั้นรุนแรง มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือทำให้เกิดกลุ่มอาการ Pickwickian Syndrome (การระบายอากาศถุงลมปอดน้อยเวลานอนหลับในคนอ้วน, การถ่ายเทอากาศน้อยในคนอ้วน) ส่งผลขัดขวางต่อการเรียนหนังสือทำให้ง่วงนอนในขณะนั่งเรียน สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพของนักเรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียนซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ และถ้าไม่มีแผนงานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลทำให้ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการ นักเรียน กทม. ยุคใหม่สดใสไร้พุง เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคผอม หรือมีภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วน

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ ที่เหมาะสม 2. เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3. เพื่อให้โรงเรียนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 4. เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกระดับbชั้น 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจการดำเนินการภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-06)

70.00

06/08/2564 : 4 : วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจการดำเนินการภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-08)

60.00

08/07/2564 : วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจการดำเนินการภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-10)

55.00

10/06/2564 : วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจการดำเนินการภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-13)

45.00

13/05/2564 : สรูปข้อมูลแบบสำรวจการดำเนินการภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-07)

40.00

07/04/2564 : สำรวจการดำเนินการด้านภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้โรงเรียนรายงานข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ส่งภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 และดำเนินการสรุปข้อมูลภายในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-10)

30.00

10/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินสำรวจข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-08)

25.00

08/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบสำรวจการดำเนินการภาวะโภชนาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสานข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนกับสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-08)

20.00

08/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และประสานสำนักอนามัยเพื่อขอข้อมูลน้ำหนักสวนสูงของนักเรียนตามรายงานของโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-09)

15.00

09/12/2563 : กำลังดำเนินการสำรวจค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลดัชนีมวลกายของนักเรียน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปข้อมูลจากการสำรวจ ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ 2563)
:25%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผลการวัดค่าดัชนีมวลกายให้ โรงเรียนทราบ เพื่อจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียน
:35%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
:50%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปข้อมูลจากการสำรวจ ภาคเรียนที่ 2/2563
:70%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการวัดค่าดัชนีมวลกายของ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:85%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4236

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4236

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2015

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **