ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ : 09000000-4237

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวระศิลป์ คงดี โทร 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น และการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และแสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เชิญกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ สำนักการศึกษาเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยนำนักเรียนกรุงเทพมหานครที่มีทักษะด้านวิชาการต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อแสดงความสามารถ สร้างประสบการณ์ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแข่งขันด้านวิชาการกับนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในระดับประเทศ ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และแสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทางด้านวิชาการและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและผู้เกี่ยวข้อง กรรมการและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 472 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-10)

10.00

10/09/2564 : อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0808/4926 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-11)

10.00

11/08/2564 : อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0808/4926 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-08)

10.00

08/07/2564 : จากการประชุมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมได้มีการยกเลิกการจัดการแข่งขัยระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกเพื่อทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-11)

10.00

11/06/2564 : รอการประสานการจัดการแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการของกรุงเทพมหานคร ต้องรอการประสารจากเจ้าภาพระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-07)

10.00

07/05/2564 : รอการประสานการจัดการแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-09)

15.00

09/04/2564 : เจ้าภาพระดับประเทศ เทศบาลเมืองทุ่งสงประสานหารือร่วมกับเจ้าภาพในระดับภาคและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการจัดการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-11)

15.00

11/03/2564 : เจ้าภาพระดับประเทศ เทศบาลเมืองทุ่งสงประสานหารือร่วมกับเจ้าภาพในระดับภาคและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการจัดการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-08)

15.00

08/02/2564 : ทำหนังสือประสานการจัดการแข่งขันถุงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-12)

15.00

12/01/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด - 19 ส่งผลให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือถึงแนวทางในการจัดการแข่งขัน ฯ และจะแจ้งผลในการหาหรือให้ทราบอีกต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-09)

15.00

09/12/2563 : ประสานความคืบหน้าในการกำหนดวันการแข่งขันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-11)

10.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้อถิ่นในการประชุมหาข้อสรุปในเดือน มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

2020-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเด็นการจัดการแข่งขัน เนื่องจากเกิดสถานการณืโควิด ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :.

** อุปสรรคของโครงการ :.

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด 2
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแข่งขันฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานกิจกรรมที่ 1เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่าย กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติเงินประจำงวด 3
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 นำคณะนักเรียนและครูเดินทาง เข้าร่วมแข่งขันฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 จัดพิธีมอบรางวัล แก่นักเรียนและ ครูผู้ฝึกสอน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่าย กิจกรรมที่ 2 และ 3
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **