ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ : 09000000-4240

สำนักการศึกษา : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายนฤดล ศรีสว่าง (3465)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ มีการให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ สำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จึงจัดทำโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและส่งเสริม สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย สร้างความรู้และความเข้าใจให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรอบรู้ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ และตระหนักถึงการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรอบรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ในระดับสำนักงานเขต ให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 โรงเรียน โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 109 คน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 218 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้มีความรอบรู้ เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 3.ผู้แทนสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเขตละ 2 คน รวม 36 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ในระดับสำนักงานเขต 4.เจ้าหน้าที่ 12 คน วิทยากร 5 คน รวม 17 คน ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และสามารถจัดกิจกรรม เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพบรรลุผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-09-10)

75.00

10/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับวิทยากรเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-06)

50.00

06/08/2564 : จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ จากเดิม เป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-09)

50.00

09/07/2564 : จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-08)

45.00

08/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-13)

45.00

13/05/2564 : อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-05)

45.00

05/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-10)

40.00

จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพตามโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-08)

25.00

08/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-08)

20.00

08/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการพัฒนางานการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 2/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : กำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียด กำหนด วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-11)

5.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและข้าราชการครูเพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนดำเนินการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ฯ พิจารณารายละเอียด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานกับทีมวิทยากรและ ดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมและ สถานที่จัดฝึกอบรมฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนด
:80%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินการนำความรู้และความสามารถที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้
:80%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:90%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:95%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4240

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4240

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **