ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : 09000000-4248

สำนักการศึกษา : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

คุณปภิณชภัทร โทร 3432

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ระบุให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกสายงาน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 4๔ "... ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม" กรุงเทพมหานครมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะยื่นคำร้องขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลกลุ่มดังกล่าว ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รับทราบหลักเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,720 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู สังกัดสำนัก พัฒนาสังคมและสังกัดสำนักงานเขต ผู้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 220 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 160 คน 2) วิทยากร จำนวน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-10)

95.00

10/09/2564 : อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-10)

10.00

10/08/2564 : กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-10)

60.00

10/07/2564 : ประสานวิทยากร และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-10)

55.00

10/06/2564 : เตรียมการดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-08)

55.00

08/06/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-11)

50.00

11/05/2564 : สรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 9 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-14)

40.00

14/04/2564 : สรุปรายงานการดำเนินโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 9 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-10)

25.00

10/03/2564 : แจ้งเวียนคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-10)

20.00

10/02/2564 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-13)

15.00

13/01/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากรและรูปแบบการจัดการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-15)

10.00

15/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมที่ 1 - ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 1 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 1 - ดำเนินการอบรม โดยใช้รูปแบบการบรรยายและ การอภิปราย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 1 - การประเมินผลโดยแบบสอบถามหลังการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 1 - สรุปรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ 2 - ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ 2 - จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กิจกรรมที่ 2 - ดำเนินการอบรม โดยใช้รูปแบบการบรรยายและ การอภิปราย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:กิจกรรมที่ 2 - การประเมินผลโดยแบบสอบถามหลังการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:กิจกรรมที่ 2 - สรุปรายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **