ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช : 10000000-4204

สํานักการโยธา : (2564)

81

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 81

นายชัชวีร์ รักธรรม 08 1822 7992 นายวิฑูรย์ มีสกุล 08 1808 9758

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช มีสภาพที่ติดขัดเป็นอันมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา เร่งด่วนตอนเช้าและเย็น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกายภาพ ของสภาพโครงข่ายถนนประกอบกับ มีการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาการจราจรบริเวณภายในโรงพยาบาลศิริราชและบริเวณโดยรอบ ทรงรับสั่งให้คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รพ. ศิริราชกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่ง-ประเทศไทย กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลโดยใช้ที่ดินของโรงพยาบาลศิริราช การรถไฟแห่งประเทศไทยและกองทัพเรือ ต่อมากทม.ได้ดำเนินงานสำรวจและออกแบบโครงการ แก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลศิริราชและโครงข่ายการจราจรด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (เขตบางกอกน้อย) บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างทางยกระดับชนิดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 1,988 เมตร พร้อมงานปรับปรุงสะพานอรุณอมรินทร์ งานปรับปรุงถนนทางแยกเดิมพร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและส่วนประกอบอื่น ๆ เป้าหมายร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2021-09-25)

81.00

25/09/2564 : 1.ปรับพื้นที่เก็บเศษวัสดุและขยะบริเวณใต้สะพาน P15NEW ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2. จัดแนว Barrier ชั่วคราวเก็บกวาดเศษวัสดุล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองผิวจราจร/ติดตั้งผ้าใบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ทางเบี่ยงโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์-เชิงลาดบริเวณด้านหน้าอาคารกองสลาก-ตึกผู้ป่วยนอก-แยกศิริราช ซ้ายทางขวาทางและเก็บกวาดเศษวัสดุบนทางเดิน Sky walk 3.เปิดใช้ทางขยายสะพานอรุณ​อมรินทร์​1ช่องจราจรเป็นการชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อยตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2021-08-23)

81.00

23/08/2564 : 1. งานติดตั้ง พื้นสะพาน ช่วงp15new-p16a งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2. งานเทคอนกรีต ข้าง ของโครงสร้างปรับการทรุดตัว ฐานราก GL 3 -ถมทราย และปรับระดับ เตรียมบดอัด โครงสร้างปรับ การทรุดตัว ฐานราก GL 3

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อย ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-07-21)

79.00

21/07/2564 : 1.- งานตกแต่งสีและรายละเอียดป้ายสะพานอรุณอมรินทร์บริเวณช่วงกลางสะพานซ้ายทาง ขยายสะพานอรุณอรุณอมรินทร์ - ติดตั้งเหล็กเสริมคานขวาง Cross Head P15NEW ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - ทำความสะอาดเตรียมเตรียมเทคอนกรีตพื้นสะพาน Topping slab P18-P19 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - งานโครงสร้างปรับการทรุดตัว P17A (ทางกลับรถใต้สะพาน) U-Turn1 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - งานคันหินรางตื้นถนน ค.ส.ล.ขยายผิวจราจร U-Turn1 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - ปรับระดับขยายผิวจราจรและทางเท้าปรับปรุงท่อระบาย/บ่อพักน้ำเดิม ช่วง กม.0+775-กม.0+825 ซ้ายทาง บริเวณด้านหน้าอาคารกองสลาก รพ.ศิริราช 2.- งานติดตั้งป้ายร้านสะดวกซื้อ/งานราวบันไดขึ้น-ลง ค.ส.ล. Sky walk Type ST4 กม.1+266 ซ้ายทาง (วัดระฆัง)และเตรียมงานปูแผ่นพื้นทางเดินทางเชื่อมบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST4 กม.1+266 ขวาทาง (วัดระฆัง) 3.- ผลิตคอนกรีตราวกันชนหล่อสำเร็จ Precast Concrete Barrier ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ และกองเก็บที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ : มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อย ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-06-23)

79.00

23/06/2564 : 1.- ติดตั้งป้ายสะพานอรุณอมรินทร์บริเวณช่วงกลางสะพานซ้ายทาง ขยายสะพานอรุณอรุณอมรินทร์ - ติดตั้งแบบท้องพื้นราวกันชน ค.ส.ล. ช่วง P19-AB1 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - ปรับระดับบดอัดทรายรองพื้นคอนกรีตหยาบ/ติดตั้งโครงสร้างปรับการทรุดตัว P17A ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - ติดตั้งแบบ Pavement ด้านข้าง ขยายผิวจราจร U-Turn1 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - ปรับระดับฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัว P17A (ทางกลับรถใต้สะพาน) U-Turn1 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2.- ปรับระดับผิวจราจรงาน At grade และทางเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารกองสลาก รพ.ศิริราช 3.- ผลิตคอนกรีตราวกันชนหล่อสำเร็จ Precast Concrete Barrier ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ และกองเก็บที่โรงงาน - เชื่อมประกอบ/ทาสีรองพื้นโครงสร้างเหล็กหลังคาทางเดินเชื่อม Sky walk Type ST3,ST4 ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อย ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-05-24)

78.00

24/05/2564 : 1.- ติดตั้งนั่งร้านชั่วคราวแบบท้องพื้น Cross Beam P15 NEW ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2.- ติดตั้งโครงเหล็กแผงกันเสียง Noise barrier ช่วง กม.0+450-กม.0+550 ทางยกระดับ 3.- สกัดคันหินรางตื้นเดิม/เตรียมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรบริเวณ กม.0+925-กม.0+950 ซ้ายทาง แยกศิริราช 4.- ติดตั้งราวกันตก Stainless steel ทางเดิน Sky walk ช่วง กม.1+100-กม.1+200 5.- เชื่อมประกอบ/ทาสีรองพื้นโครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST3,ST4 ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อย ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-04-23)

77.00

23/04/2564 : 1.- ติดตั้งเหล็กเสริมและแบบหล่อเตรียมเทคอนกรีตเสา P17A ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ - เทคอนกรีตฐานราก P18 ขยายสะพานอรุณอมรินร์ - ขุดเปิดฐาน17เตรียม​ตัดหัวเข็ม 2.- ติดตั้ง Pre cast barrier/ตกแต่งผิว Barrier ช่วง กม.0+400-กม.0+430 ทางยกระดับ 3.- ติดตั้งเหล็กเสริม Termination Barrier ช่วง กม.1+600-กม.1+650 เชิงลาดทางยกระดับ​ 4.- เชื่อมประกอบทาสีรองพื้นโครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST3,ST4 ที่โรงงาน - งานผลิตราวกันชนคอนกรีตหล่อสำเร็จ Pre cast median barrier และกองเก็บที่โรงงาน ขยายสะพานอรุณอมรินทร์

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อย ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-03-22)

77.00

22/03/2564 : 1-เทคอนกรีตปรับระดับ(Lean concret)​หัวเสาเข็มเตรียมงาน Pile cutoff ฐานราก P15NEW ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ -P1- installation rebar and formwork beam - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแนวเขตจำนวน3ต้น​ รวมทั้งหมด7ต้นทางใหม่ (ROW) เตรียมการวางท่อ RCP ศก.1.00 งานขยายผิวจราจร ช่วง P15NEW-Abutment ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2.- ปรับระดับ Pier segment GL.2 Slide Launcher truss เตรียมติดตั้ง Pre cast box segment GL.2-GL.3 ทางยกระดับ - ติดตั้ง Pre cast barrier/ตกแต่งผิว Barrier ช่วง กม.0+425-กม.0+475 ทางยกระดับ 3.- ตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26ม. Micro pile ฐานราก Sky walk Type ST1 กม.0+823 ขวาทาง Sky walk (ตรงข้ามอาคารกองสลาก รพ.ศิริราช) - ติดตั้งราวกันตก Stainless steel บันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST2 กม.0+903 ซ้ายทาง (ตึก OPD รพ.ศิริราช) - ปูกระเบื้องและยาแนวพื้นทางเดินบันไดขึ้น-ลง Sky walk ช่วง กม.1+100-กม.1+150 4.- เชื่อมประกอบพ่นทรายทาสีรองพื้นโครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST3,ST4 ที่โรงงาน -งานผลิตราวกันชนคอนกรีตหล่อสำเร็จ Pre cast median barrier ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันได Sky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อย ตรวจสอบพื้นที่แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.88 (2021-02-23)

68.88

23/02/2564 : 1.รื้อถอนอาคารเรียนบริเวณช่วงงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนระดับดิน ,ติดตั้งแบบหล่อและเตรียมงานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก P19 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2.ติดตั้งเหล็กเสริมราวกันชน ค.ส.ล.? Concrete barrier ช่วง กม.0+550-กม.0+650, ติดตั้งเหล็กเสริม? ML/P2? ทางยกระดับฯ 3. ติดตั้งราวกันตก Stainless steel Sky walk Type ST3 กม.0+903 (หน้าตึก OPD รพ.ศิริราช) ปรับระดับคอนกรีตหยาบฐานราก Sky walk Type ST3 กม.0+955 ขวาทาง (แยกศิริราช ถ.อรุณอมรินทร์) ,ตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26ม. Micro pile ฐานราก Sky walk Type ST4 กม.1+362 ซ้ายทาง (ตรงข้ามร้านระฆังซีฟู๊ด) 4.ขุดเปิดผิวจราจรวางท่อลอด RCP.0.60ม. Cross ระบายน้ำ Deck drain จากเกาะกลาง ช่วง กม.1+300-กม.1+350 ซ้ายทาง 5.เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST3,ST4 ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :1.โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคารเรียนเป็นอุปสรรคต่อการขยายสะพาน -ขณะนี้สพฐ. อยู่ระหว่างรื้อย้ายอาคารเดิม คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 2. มีแนวท่อประปา เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างบันไดSky Walk -ได้ประสาน กปน. สาขาบางกอกน้อยตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่15 มกราคม 2564 คาดว่าจะดำเนินการย้ายแล้วเสร็จภายในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.69 (2021-01-21)

68.69

1/21/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งราวกันตกบนสะพานด้านซ้ายช่วง​ P6-P8​ ขยายสะพานอรุณ​อมรินทร์​ 2.เทคอนกรีตคานขวาง P20 ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 3.ติดตั้งราวกันตก Stainless steel /Riverfornt ลานพักผ่อนด้านเหนือคลองบางกอกน้อย 4.เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST3 ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคารเรียนเป็นอุปสรรคต่อการขยายสะพาน -ขณะนี้ สพฐ. กำลังดำเนินการรื้อย้ายอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-12-25)

66.00

25/12/2563 : 1.ติดตั้งราวกันตก Stainless steel ช่วง P5-P6 ซ้ายทาง ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2.เตรียมติดตั้งLongitudinal Tendons ช่วง ML/P6-ML/P7และเทคอนกรีต? wet joint งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ML/P3 และปรับพื้นที่กำหนดตำแหน่งเตรียมติดตั้ง Permanenct steel casing เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก.1.00ม. ML/P2 ทางยกระดับฯ 3.ตอกเสาเข็ม ขนาด I-0.26x0.26ม.ฐานรากบันไดขึ้น-ลง Sky Walk Type ST4 กม.1+250 ซ้ายทาง (วัดระฆัง) 4.ปรับพื้นที่เตรียมงานคันหินรางตื้น/ราวกันชน ค.ส.ล. Safety barrier เกาะกลาง ช่วง กม.1+050-กม.1+150 ถนนอรุณอมรินทร์ 5.เชื่อมประกอบ/พ่นทราย Sand blast โครงสร้างเหล็กคานพื้นบันไดขึ้น-ลง Sky walk Type ST1 ที่โรงงานผลิต

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคารเรียนเป็นอุปสรรคต่อการขยายสะพาน - ขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารที่จะทำการรื้อย้าย คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้เดือน ธันวาคม 2563 -สำนักการโยธาได้มีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.83 (2020-11-23)

65.83

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับระดับหัวเสาเข็ม ศก.0.60ม.ฐานรากเตรียมเทคอนกรีตหยาบ P20 และตกแต่งผิวราวกันชน ค.ส.ล. บริเวณด้านหน้า รร.วัดอมรินทราราม ขยายสะพานอรุณอมรินทร์ 2.ตกแต่งผิวและเตรียมเทคอนกรีต ราวกันชน (Safety Barrier) ช่วง กม.1+100-กม.1+200 3.เตรียมติดตั้งเหล็กเสริมฐานรากพื้นบันได/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้นทางเดินบันไดขึ้น-ลง Sky Walk Type ST2 และตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26ม. ฐานรากบันไดขึ้น-ลง Sky Walk Type ST4 กม.1+250 ขวาทางหน้าวัดระฆัง 4.กองเก็บ PC Plank Girder ที่โรงงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคารเรียนเป็นอุปสรรคต่อการขยายสะพาน - -ขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารที่จะทำการรื้อย้าย คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้เดือน พฤศจิกายน 2563 -สำนักการโยธาได้มีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.38 (2020-10-26)

65.38

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับปรุงราวคอนกรีตกันชน Barrier ทางลง รพ.ศริราช ทางลงอาคารปิยมหาการุณย์ 2.ตอกเสาเข็ม (Micro pile)ฐานรากบันไดขึ้น-ลง sky walk ซ้ายทางด้านหน้า ตึก opd รพ.ศิริราช 3.ติดตั้งเหล็กเสริม,ลวดอัดแรง PC Stands และเทคอนกรีตคานคอนกรีตสำเร็จอัดแรง PC Plank Girder ที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคารเรียนเป็นอุปสรรคต่อการขยายสะพาน -ขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารที่จะทำการรื้อย้าย คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้เดือน ตุลาคม 2563 -สำนักการโยธาได้มีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งาดำเนินการด้านความปลอดภัย จัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างและงานป้องกันควบคุมมลภาวะในการก่อสร้าง
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานเตรียมพื้นที่ งานดินและงานทาง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานรื้อย้ายปรับปรุงโครงสร้างเดิม
:1%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานโครงขยายสะพานอรุณอัมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานขยายทางขึ้น (On Ramp 1)
:7%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานทางยกระดับข้ามแยกศิริราชไปยังกรมอู่ทางเรือ
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานโครงสร้างอื่นๆ
:14%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานระบายน้ำ
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:งานคันหิน ทางเท้า เกาะกลางและอื่นๆ
:14%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:งานจราจรสงเคราะห์
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:งานระบบแสงสว่าง ตามรูปแบบและรายการ
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:งานท่อบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (การไฟฟ้านครหลวงตามแบบรายการ)
:9%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4204

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4204

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1009

ตัวชี้วัด : 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 55.94

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
48.27

100 / 100
2
34.61

100 / 100
3
46.00

0 / 0
4
55.94

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **