ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก – ถนนพุทธมณฑลสาย 2 : 10000000-4211

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1,500 ม. -ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1,500 ม. -ก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 -ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองเป็น 8 ช่องจราจร

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เชื่อมโครงข่ายการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
๒.๓.๑.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-15)

100.00

15/06/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-05-24)

97.00

24/05/2564 : - ปลูกหญ้าในสวนฝั่ง Ramp.513 - งานปูกระเบื้องทางเดินเข้าสวน ฝั่ง Ramp.513 - ปรับทรายเตรียมงานปลูกหญ้า ฝั่ง Ramp.513 และ บริเวณริมคลองบางเชือกหนัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-04-23)

94.00

23/04/2564 : - งานปลูกต้นไม้ - งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณลานกิจกรรมในสวน - งานติดตั้งฝ้าเพดานศาลาพักผ่อน - งานปูกระเบื้องทางเท้าแนวถนนพุทธมณฑลสาย 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-03-22)

91.00

22/03/2564 : - งานปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางใต้สะพาน - ก่อสร้างพื้นแสตมป์กรีตทางเชื่อมสวนสาธารณะ - งานบดอัดหินคลุกทางเดิน-วิ่งใต้สะพาน - งานปูกระเบื้องทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.05 (2021-02-23)

88.05

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขุดสระน้ำ ฝั่ง Ramp513 งานสวนสาธารณะ - ติดตั้งคันหินงานลู่วิ่งใต้สะพาน - เก็บงานปูกระเบื้องทางเท้า - ติดตั้งคอกต้นไม้ -ปูกระเบื้องทางเท้าช่วงปลายโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-01-25)

86.00

25/01/2564 : - ถมดินปรับพื้นที่ ขุดสระน้ำ งานสวนสาธารณะ - ถมดินปรับพื้นที่ รอบลานจอดรถ งานสวนสาธารณะ - ประกอบแบบ เทคอนกรีตคันหิน Mainline LT - รดน้ำป้องกันฝุ่นละออง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-12-28)

83.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผิวจราจร ทางขึ้นสะพาน main line ฝั่ง RT 2. เทคอนกรีต Approach slab ทางขึ้นสะพาน main line ฝั่ง RT 3. เทคอนกรีต joint สะพาน main line ฝั่ง RT

** ปัญหาของโครงการ : มีงานก่อสร้างสวนสาธารณะเพิ่ม -อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-11-23)

82.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ผูกเหล็ก Approach slab สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง -เข้าแบบงานถนน pavement ฝั่ง LT

** ปัญหาของโครงการ :มีงานก่อสร้างสวนสาธารณะเพิ่ม -อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายอายุสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.69 (2020-10-27)

80.69

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้าง bearing unit ทางลงสะพาน ฝั่ง LT - ถอดแบบงาน sidewalk สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง

** ปัญหาของโครงการ : มีงานก่อสร้างสวนสาธารณะเพิ่ม -อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายอายุสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานก่อสร้างประเภทงานทาง
:44%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานโครงสร้างสะพาน (ทางยกระดับ)
:56%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
:1%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1008

ตัวชี้วัด : 17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
84.00

100 / 100
2
91.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **