ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร : 10000000-4228

สํานักการโยธา : (2564)

1

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 1

นางสาวสุมนมาลย์ กาญจนะ 02-2460301 ต่อ 2103

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นเป็นอาคารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้ผู้เข้ารับบริการเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่ครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูงที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการกับกรุงเทพมหานคร - เพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีความทันสมัยเหมาะสม และพอเพียงกับจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยการออกแบบอาคารที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมและแก้ปัญหาสภาพการใช้งานจริงปัจจุบันที่อาคารเดิมไม่สามารถรองรับได้ - เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการพัฒนาของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเป็นโครงสร้าง 9 ชั้น (ตกแต่งศาลาประชาคมและห้องน้ำ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-09-17)

1.00

17/09/2564 : สัญญาเลขที่ สนย.28/2564 ลว.17 ส.ค. 64 ระยะเวลา 900 วัน 'เริ่มต้นสัญญา 18 ส.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 3 ก.พ. 67 - ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างโครงการเพื่อทำเป็นลาดจอดรถชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-08-25)

1.00

25/08/2564 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (เตรียมงานก่อสร้าง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-18)

95.00

18/08/2564 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-21)

95.00

21/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา (ตรวจบัญชีรายการก่อสร้าง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-17)

95.00

17/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-05-19)

85.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-20)

75.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการพิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-03-23)

75.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการพิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-22)

70.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบวันที่ 26 ม.ค. - 24 ก.พ. 64 เสนอราคา 25 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-01-20)

65.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เปิดวิจารณ์ 18-20 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-24)

60.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างและจัดทำร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-11-26)

50.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-10-28)

50.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการออกแบบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กลุ่มงาน สอบ. จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เสนอเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2021-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-15 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการ ประมูลจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ลงนามสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4228

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4228

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1007

ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.66

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
60.66

100 / 100
3
40.33

0 / 0
4
12.66

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **