ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) : 10000000-4234

สํานักการโยธา : (2564)

7

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ - เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) - เพื่อสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ - เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข - เพื่อการคัดกรองโรค ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด (อุทัยธานี)

เป้าหมายของโครงการ

รองรับสุนัขจรจัดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-09-21)

7.00

21/09/2564 : -งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม. ทำได้รวม 498/681 ต้น

** ปัญหาของโครงการ : ระดับนํ้าใต้ดินที่สูง ทำให้ก่อสร้างฐานรากได้ยากลำบาก -ย้ายจุดปฏิบัติงานไปยังบริเวณอื่นที่ไม่มีปัญหาระดับนํ้าใต้ดินสูง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-08-23)

5.00

23/08/2564 : - งานประกอบแบบคานอาคารD2 - งานประกอบแบบเสาตอม่ออาคารศูนย์ควบคุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-07-21)

1.00

21/07/2564 : - งานเสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. (รวมสะสม 238/681ต้น) - ขุดหลุมลึก -2.93ม. พร้อมปักเสาเข็มหกเหลี่ยม 0.15*6.00ม.และเทคอนกรีตหนา 0.20ม. เพื่อรับถังบำบัดสำเร็จรูป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-06-24)

1.00

24/06/2564 : -เสาเข็มเจาะ ขนาด0.35 ม. รวม 33 ต้น/681ต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-05-24)

1.00

24/05/2564 : - งานรื้อโครงเหล็กหลังคา - รื้อถอนวัชพืชในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-04-20)

95.00

20/04/2564 : สัญญาเลขที่ สนย.18/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 64 กำหนดแล้วเสร็จ 540 วัน เริ่มต้นสัญญา 20 เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 11 ต.ค. 65 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด วงเงิน 149,999,998 บาท (ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-24)

90.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดจ้างและร่างประกาศ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-02-22)

90.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-01-20)

85.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-12-24)

70.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-26)

60.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขายเอกสารประมูลจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-10-28)

30.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอรายงานไม่มีการวิจารณ์ประกาศจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการออกแบบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กลุ่มงาน สอบ. จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เสนอเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2021-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-15 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการ ประมูลจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ลงนามสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4234

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4234

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1001

ตัวชี้วัด : 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.71

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
59.85

0 / 0
4
64.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **