ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) : 10000000-4247

สํานักการโยธา : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆได้แก่ ทางบก ทางเรือ ทางราง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตบางกะปิ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย - เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรของแยกบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-30)

90.00

30/09/2564 : - ผว.กทม. อนุมัติจ้างเรียบร้อย - ประกาศผู้ชนะวันที่ 10 ก.ย. 64 (10-21 ก.ย. 64)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-31)

60.00

31/08/2564 : - อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม.เพื่อนำเรียน ผว.กทม. อนุมัติจ้างตามหนังสือ กท.0901/2654ลว.23 สค 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-29)

60.00

29/07/2564 : - มีผู้ซื้อแบบ 25 ราย ยื่นซอง 4 ราย - บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 798,800,000 บาท - อยู่ระหว่างสรุปรายงานของ คกก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-23)

50.00

23/06/2564 : - ผว.กทม.เห็นชอบประกวดราคา 20 พ.ค.64 - วิจารณ์ร่างประกาศฯ 20-25 พ.ค.64 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประกาศขายแบบ 1- 30 มิ.ย. 64 - ยื่นเสนอราคา 1 ก.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-28)

50.00

28/05/2564 : - ผว.กทม. เห็นชอบให้ดำเนินการประกวดราคา วันที่ 20 พ.ค. 2564- รับฟังคำวิจารณ์ 20-25 พ.ค. 2564- ไม่มีผู้วิจารณ์- อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศขายเอกสารประกวดราคาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 : - เห็นชอบราคากลางวันที่ 22 เม.ย 2564 - สวก.เสนอ ผอ.สนย.ขอจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ ที่ กท 0901/อ.575 ลว. 26 เม.ย.2564 - ผอ.สนย.สั่งการ ล.สนย.ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ เตรียมรายงานขอเห็นชอบฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-26)

20.00

26/03/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-18)

20.00

18/02/2564 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว- แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อย - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-21)

10.00

21/01/2564 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อย - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง เสนอขอเห็นชอบบันทึกข้อตกลง รวมจ้างก่อสร้าง(อยู่ที่ สก.สนย.พิจารณาเสนอ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : - ทบทวนแบบรายการเรียบร้อยแล้ว - แต่งตั้ง คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคกก.กำหนดราคากลางเรียบร้อย - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบวิธีจัดจ้างจาก มท.
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กลุ่มงาน วศท. ส่วน 1 จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4247

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4247

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1009

ตัวชี้วัด : 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 55.94

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
48.27

100 / 100
2
34.61

100 / 100
3
46.00

0 / 0
4
55.94

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **