ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 10000000-4250

สํานักการโยธา : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นายภวัต ดอกจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง ว่างเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขต/สำนักการโยธาจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ “เมืองปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว” เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไฟฟ้าแสงสว่าง (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ความเป็นมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ “เมืองปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว” เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 50,000 ดวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554 โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไฟฟ้าแสงสว่าง (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 สำนักการโยธา โดยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคได้รวบรวมผลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (MOU) พร้อมนำเข้าที่ประชุมแนวดิ่งระหว่างสำนักกับหัวหน้าฝ่ายโยธาเขต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีความคืบหน้า ดังนี้ เป้าหมายปีงบประมาณ 2552 – 2555 จำนวน 50,000 ดวง - ปีงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) ติดตั้งได้ 5,100 ดวง - ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) ติดตั้งได้ 5,858 ดวง - ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – มิ.ย. 54) ติดตั้งได้ 5,867 ดวง ( เดือน มิ.ย. 54 ติดตั้งได้ 361 ดวง ) รวมทั้งสิ้นติดตั้งได้ 16,825 ดวง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย / นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา ( กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ) มีหนังสือที่ กท 0902 / 4130 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรียนเชิญ ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงประสานความร่วมมือ เร่งรัดติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาอนุญาตสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3 / 2554 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตต่างๆ สำรวจความต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบแล้วแจ้งการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สำนักการโยธา รวบรวมผลการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากการไฟฟ้านครหลวง มีความคืบหน้า ดังนี้ - ปี ๒๕๕๒ ( ต.ค. ๒๕๕๑ – ก.ย.๒๕๕๒ ) กฟน. ติดตั้งได้ ๕,๑๐๐ ดวง - ปี ๒๕๕๓ ( ต.ค. ๒๕๕๒ – ก.ย.๒๕๕๓ ) กฟน. ติดตั้งได้ ๕,๘๕๘ ดวง - ปี ๒๕๕๔ ( ต.ค. ๒๕๕๓ – ก.ย.๒๕๕๔ ) กฟน. ติดตั้งได้ ๗,๕๙๘ ดวง รวมติดตั้งได้ ๑๘,๕๕๖ ดวง เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ( ต.ค. ๕๑ – ก.ย.๕๒ ) ติดตั้งได้ ๕,๑๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ( ต.ค. ๕๒ – ก.ย.๕๓ ) ติดตั้งได้ ๕,๘๕๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ( ต.ค. ๕๓ – ก.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๗,๕๙๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต.ค. ๕๔ – พ.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๓๓๙ ดวง - รวมทั้งสิ้นติดตั้งได้ ๑๘,๘๙๕ ดวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ( ต.ค. ๕๑ – ก.ย.๕๒ ) ติดตั้งได้ ๕,๑๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ( ต.ค. ๕๒ – ก.ย.๕๓ ) ติดตั้งได้ ๕,๘๕๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ( ต.ค. ๕๓ – ก.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๗,๕๙๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต.ค. ๕๔ – พ.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๓๓๙ ดวง รวมทั้งสิ้นติดตั้งได้ ๑๘,๘๙๕ ดวง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) ติดตั้งได้ 951 ดวง ซ่อมแซมได้ 31644 ดวง รวม 32595 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ติดตั้งได้ 866 ดวง ซ่อมแซมได้ 29353 ดวง รวม 30219 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) ติดตั้งได้ 740 ดวง ซ่อมแซมได้ 23453 ดวง รวม 24193 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

22/04/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) ติดตั้งได้ 663 ดวง ซ่อมแซมได้ 20009 ดวง รวม 20672 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

28/03/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564) ติดตั้งได้ 568 ดวง ซ่อมแซมได้ 18366 ดวง รวม 18934 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม 2564 ติดตั้งได้ 546 ดวง ซ่อมแซมได้ 12617 ดวง รวม 13163 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1469 ดวง - แผนการซ่อมแซม 23958 ดวง รวม 25427 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ติดตั้งได้ 94 ดวง ซ่อมแซมได้ 6732 ดวง รวม 6826 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

12/24/2020 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการติดตั้ง 1221 ดวง - แผนการซ่อมแซม 9058 ดวง รวม 10279 ดวง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ติดตั้งได้ 66 ดวง ซ่อมแซมได้ 5007 ดวง รวม 5073 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

29/11/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

10/24/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมและจัดทำแผน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งซ่อมแซม
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4250

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4250

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1015

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 119

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.35

100 / 100
2
74.46

100 / 100
3
119.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **