ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม : 10000000-4252

สํานักการโยธา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางนงลักษณ์ หงษ์โต

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับทีมงานแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกาะรัตนโกสินทร์ ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชนย่านต่าง ๆ หน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีแผนในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้เหมาะสมสวยงาม รวมทั้งการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน และพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามพระราโชบาย โดยจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนราชินีและถนนอัษฎางค์ รวมทั้งริมคลองคูเมืองเดิมทั้งสองฝั่ง มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาไปยังปากคลองตลาด มีระยะทางโดยประมาณ 1.7 กิโลเมตร โดยมีเนื้องานสรุป ดังนี้ 1.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดฯ ให้มีความใสสะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน 1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนราชินี ถนนอัษฎางค์ รวมทั้งคลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 1.3 นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินตลอดแนวริมคลองคูเมืองเดิมทั้ง 2 ฝั่ง 1.4 พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองคูเมืองเดิมทั้ง 2 ฝั่ง ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ถนนราชินี/ถนนอัษฎางค์เป็นถนนริมคลองคูเมืองเดิม ที่เชื่อมต่อกับย่านต่าง ๆ เช่น ย่านปากคลองตลาด ย่านสนามหลวง ย่านเสาชิงช้า และถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งบริเวณดังกล่าวข้างต้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโบราณสถาน และอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นถนนราชินี อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะริมคลองหลอด ซึ่งสามารถปรับปรุงให้เป็นสวนสวยงาม ร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่าเดิน ควบคู่กับการปรับปรุงถนนราชินี/ถนนอัษฎางค์ ให้เป็นถนนคนเดิน ในวันหยุดได้อีกด้วย

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-2.1 เพื่อฟื้นฟู พัฒนา ถนนราชินี ถนนอัษฎางค์ และคลองคูเมืองเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ เนื่องจากเป็นย่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องกับพื้นที่อื่น ๆ มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณ์ดั้งเดิม ของพื้นที่ ให้มีความสอดคล้อง 2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของทั้งชุมชนพื้นที่ และกลุ่มภาคธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และนำแนวทางเหล่านั้น มาพิจารณาออกแบบ ปรับปรุง ถนน ทางเท้า คลองต่าง ๆ ให้สอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และความเป็นดั้งเดิม 2.3 ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นชุมชน ให้คงอยู่และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งออกแบบและดูแลรักษา นับเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2.4 เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากกรุงเทพมหานคร มีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติการร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำทั้งเรือสําราญ รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ำลําคลอง นําไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสําราญทางน้ำ 2.5 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพิ่มการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยคํานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพํานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึง และยั่งยืน พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ

เป้าหมายของโครงการ

-ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ดังนี้ 3.1 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า สะพาน และต้นไม้ 3.2 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาดและระบบต่อเนื่อง 3.3 งานวางหินใส่กล่องแมทเทรสและปรับปรุงผนังกันดินคลองคูเมืองเดิม 3.4 งานปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 3.5 งานสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีตามแนวท่อระบายน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ หมายเหตุ งานสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีตามแนวท่อระบายน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำตามรูปแบบ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลและตามเงื่อนไขรายละเอียดตามที่กรมศิลปากรกำหนด พร้อมทั้งต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดค้นโบราณสถานและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ดังนั้นจำเป็น ต้องใช้ระยะเวลาในการขุดค้นและนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการออกแบบและจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากรและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-27)

10.00

27/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-15)

10.00

15/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-05-20)

11.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอของบประมาณดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-04-22)

11.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-17)

10.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-02-25)

9.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-25)

8.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-24)

8.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-29)

7.00

29/11/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

10/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1013

ตัวชี้วัด : 22. ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม

ค่าเป้าหมาย แห่ง/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ แห่ง/ปี : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **