ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักการโยธา : 10000000-4254

สํานักการโยธา : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวณหฤทัย ทรงศิริ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

- หน่วยงานนาเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation)การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานขององค์กร

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

-ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ Smart Monitor Lighting หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน้าปากซอยอารีย์ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท ให้มีการแจ้งเตือนสถานะหลอดไฟติด-ดับ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ Smart Monitor Lighting หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน้าปากซอยอารีย์ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท ให้มีการแจ้งเตือนสถานะหลอดไฟติด-ดับ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างใช้งานระบบ Smart Monitor Lighting หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน้าปากซอยอารีย์ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท ให้มีการแจ้งเตือนสถานะหลอดไฟติด-ดับ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

22/04/2564 : 1. ติดตั้งระบบ Smart Monitor Lighting หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน้าปากซอยอารีย์ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ติดตั้งระบบ Smart Monitor Lighting แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 วัน และเริ่มใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำระบบ Smart Monitor Lighting บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน้าปากซอยอารีย์ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : สำนักการโยธาได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings ซึ่งมติที่ประชุมฯ ให้สำนักการโยธาดำเนินโครงการจัดทำระบบ Smart Monitor Lighting บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหน้าปากซอยอารีย์ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : รวบรวมนวัตกรรมฯ ได้ 21 แนวคิดและได้จัดการประชุมคัดเลือกให้เหลือ 1 แนวคิด โดยมี นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธาสั่งราชการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค เป็นประธานการประชุม มติที่ประชุมคัดเลือก แนวคิด "การนำระบบ Smart City Lighting มาใช้ควบคุมระบบตรวจสอบไฟติด – ดับ โดยอัตโนมัติ" ของ สกบ.จัดทำรายละเอียดโครงการและคลิปวิดีโอ ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-24)

12.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้แต่ละส่วนราชการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อนำมาดำเนินการคัดเลือกต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

29/11/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

10/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1017

ตัวชี้วัด : องค์ประกอบที่ 4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **